Димитър Манолов: Неизбежно токът за битa ще поскъпне

Президен­тът на КТ „Под­к­репа“ Димитър Манолов прог­нозира пред „Нова телевизия”, че токът за битa ще пос­къпне. Много отдавна предуп­реж­давахме, че заради високите цени на елек­т­роенер­гията, мал­ките биз­неси след няколко месеца ще бъдат принудени да обявят фалит. Евросъюзът продъл­жава ритуал­ното си самоубийс­тво, взрян в тези неп­ремерени зелени политики. Въп­росът е дали това ще спре или ще се продължи нататък. Поетапно въвеж­даме така наречената либерализация на пазара на елек­т­роенер­гията за биз­неса. Това неиз­бежно ще се случи и за битовите пот­ребители, предуп­реди президен­тът на КТ „Под­к­репа“. Според него, актуализацията на бюджета е правена с “тримесечен хоризонт“. Трябва да си зададем въп­роса какво се случва, ако тази тен­ден­цията на пос­къп­ване продължи? Да допус­нем, че след вота на 14 ноем­ври – в рам­ките на две-три сед­мици се сфор­мира правител­с­тво, отиваме до средата на декем­ври. А след­ващата бюджетна година започва на 1 януари. И ако я започ­нем със 1/12 от сегаш­ния бюджет, както е по закон, не ни очаква нищо хубаво, каза още той. Манолов прог­нозира, че обс­тоятел­с­т­вата могат да принудят КЕВР да повиши цените на битовата елек­т­роенер­гия още през януари. Това рядко си го е поз­волявало, с оглед на факта, че прави актуализация на цената на тока за битовите пот­ребители два пъти в годината, но Комисията може да бъде принудена от обс­тоятел­с­т­вата, каза още президен­тът на КТ “Под­к­репа“ Димитър Манолов.