Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Служебната власт: Три участъка от АМ “Хемус“ и 10 ремонтирани язовира са незаконни

Служебната власт: Три участъка от АМ “Хемус“ и 10 ремонтирани язовира са незаконни

Служебната власт: Три участъка от АМ “Хемус“ и 10 ремонтирани язовира са незаконни

За учас­тъци 1, 2 и 3 (с обща дъл­жина 51 километра) от автомагис­т­рала “Хемус“ са сключени договори със срок за изпъл­нение 2024 г., на 4, 5 и 6 има незаконно строител­с­тво без нуж­ните раз­решения, а 7, 8 и 9 дори не са с уточ­нено трасе. Това съоб­щиха на прес­кон­ферен­ция регионал­ният минис­тър Виолета Комитова и шефът на дър­жав­ния строителен кон­т­рол арх. Влади Калинов. Така Комитова отговори на обвинения, че служеб­ното правител­с­тво е спряло или бави строежа на ключовата магис­т­рала, за която бив­шият премиер Бойко Борисов обявяваше невед­нъж, че ако управ­лява, ще е готова изцяло през 2024 г. “Учас­тъците 1, 2, 3 имат одоб­рен подобен уст­ройс­т­вен план, отчуж­даване, одоб­рен инвес­тиционен проект, раз­решения за строеж. По тях няма забележки и в момента се строят“, обясни Калинов след проверка на ръководената от него дирек­ция. За учас­тъци 4, 5 и 6 има одоб­рен под­робен уст­ройс­т­вен план, няма прик­лючило отчуж­даване, няма одоб­рени инвес­тиционни проекти и раз­решение за строеж. В тях е установено незаконно строител­с­тво — в учас­тък 4 са извър­шени строително-монтажни работи на 16.5 км от трасето, в 5 е отнет хумусът и са проведени изкопни работи на около 8.3 км от общо 23, в 6 няма изпъл­нени строително-монтажни работи. За учас­тъците 7, 8 и 9 няма одоб­рен под­робен уст­ройс­т­вен план, няма отчуж­дителни актове и инвес­тиционни проекти, няма раз­решение за строеж, няма и строително-монтажни работи. Няма изб­рано трасе за учас­тъци 7 и 8 също няма установено трасе. Виолета Комитова заяви, че в минис­тер­с­т­вото обмис­лят казуса и е много трудно е да се каже как ще продължи строител­с­т­вото. “Копано е в неот­чуж­дени имоти от анонимен строител, защо соб­с­т­вениците не реагират? Това са много странни обс­тоятел­с­тва. Насипите са без установено качес­тво, защото няма официален строител. Най-важното на един път е основата, затова често се сблъс­к­ваме с ремонт на ремонта. Няма със­тавени актове от строител­с­т­вото и като се наб­разди асфал­тът впос­лед­с­т­вие, няма от кого да се търси отговор­ност“, обясни тя, като изтъкна, че цената на магис­т­ралата е 17 млн. лева на километър, а 1.5 млрд. са раз­п­латени на фирми дос­тав­чици през 2019 и 2020 г. Съобщи също за сиг­нал за незаконни насипи от магис­т­ралата в гор­ска територия и съсипани 187 декара гора. “Нито една от стените на десет язовира не е ремон­тирана с раз­решение“, каза по повод въз­ложените дей­ности от Дър­жав­ната кон­солидационна ком­пания минис­търът на икономиката Кирил Пет­ков, който също присъс­тва на прес­кон­ферен­цията. “Няма кой да поеме отговор­ността, ако стените се напукат или стане авария“, каза той и анон­сира, че поради тази причина ще уволни пос­лед­ния нес­менен член на борда на дирек­торите на ДКК. “Става дума за сигур­ност. Това е мак­симал­ното ниво на без­хаберие. Емб­лема какво означава да се строи в режим на коруп­ция. Ще търся и друга отговор­ност освен увол­нението“, каза Пет­ков и добави, че наз­начаването на нови шефове на ком­панията е приоритет. Гаран­ция за извър­шените ремонти трябва да поеме дър­жавата. Всички час­тни фирми не носят никаква отговор­ност, обясни за ремон­тите на язовирите Влади Калинов. Дър­жав­ната фирма “Мон­тажи“, която е под шап­ката на Дър­жав­ната кон­солидационна ком­пания (ДКК), също както и “Автомагис­т­рали“, е сключ­вала договори с подиз­пъл­нители за изпъл­нение на въз­ложени на нея дей­ности, като са плащани милиони в аванс. Това показва проверка на Минис­тер­с­т­вото на икономиката в ДКК, за която Пет­ков съобщи през юни. Според дан­ните през 2018 година ДКК е сключила с “Мон­тажи“ 266 договора за ремонт на язовири на обща стой­ност 632 млн. лева, които са били изп­латени аван­сово. “Мон­тажи“ няма капацитет да извърши планираните дей­ности и без кон­курс ги превъз­лага на час­тни ком­пании. Минис­търът нап­рави и проверка на един от ремон­тираните язовири — “Пазар дере“ до Ловеч, за който са дадени 2.35 млн. лв. Инж. Владимир Бар­зов от меж­дуведом­с­т­вената група, извър­шила провер­ката, комен­тира, че на база отчет­ната докумен­тация на ремонта цените на материалите и отдел­ните дей­ности могат да бъдат определени като “бутикови“. “Един специфичен хид­ротех­нически бетон, който в София е 126 лева, тук е актуван за 219 лева плюс 30 лева тран­с­порт, т.е. приб­лизително двойни цени за бетона. По-фрапиращи са цени на тран­с­пор­тни раз­ходи. Обик­новено цените варират между 1520 стотинки на тон/километър. А тук цените, които са искали и са взели съот­ветно от дър­жавата, са 1.16 лева на тон/километър, т.е. 5 пъти по-скъпо“, допълва той.

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие