ЧЕЗ отиде в историята, ще плащаме тока на „Еврохолд България“

ЧЕЗ отиде в историята, ще плащаме тока на „Еврохолд България“

Еврохолд Бъл­гария АД завърши придобиването на 7-те дружес­тва на ЧЕЗ Груп в Бъл­гария, съоб­щиха от дружес­т­вото. Сдел­ката е най-голямата в енер­гий­ния сек­тор на страната за пос­лед­ните 17 години и една от големите в региона. Тя е на стой­ност 335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company /EEEC/, която е 100 процента соб­с­т­веност на Еврохолд. С придобиването и интег­рирането на активите на ЧЕЗ Груп, Еврохолд ще дос­тавя услуги на повече от 7 милиона пот­ребители и ще има над 6000 служители в 11 дър­жави в Цен­т­рална, Източна и Югоиз­точна Европа (ЦИЮИЕ), както и от бив­шия СССР. Eastern European Electric Company ще екс­п­лоатира и под­държа 24 971 км мрежа средно нап­режение и 32 989 км мрежа ниско нап­режение. “Тази сделка гаран­тира приток от над 500 млн. евро в бъл­гар­с­ката икономика, ако прес­мет­нем общата стой­ност на тран­зак­цията, в това число цената, пред­с­тоящото задъл­жително тър­гово пред­ложение към миноритар­ните акционери в две от придобитите ком­пании и инвес­тицион­ната прог­рама на ЧЕЗ в Бъл­гария“, е комен­тирал пред­седателят на Над­зор­ния съвет на Еврохолд Бъл­гария Асен Хрис­тов. До края на 2021 г. и с кон­солидацията на резул­татите на под­раз­деленията на ЧЕЗ Груп, общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния хол­динг се очаква да над­х­вър­лят 1.5 млрд. евро, а неговата оперативна печалба (EBITDA) за годината ще дос­тигне около 120 млн. евро. Според стратегията за раз­витие до 2025 г. Еврохолд пред­вижда да генерира приходи от близо 2 млрд. евро годишно и оперативна печалба (EBITDA) в раз­мер на почти 200 млн. евро, се посочва в съоб­щението.