Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ЧЕЗ отиде в историята, ще плащаме тока на „Еврохолд България“

ЧЕЗ отиде в историята, ще плащаме тока на „Еврохолд България“

ЧЕЗ отиде в историята, ще плащаме тока на „Еврохолд България“

Еврохолд Бъл­гария АД завърши придобиването на 7-те дружес­тва на ЧЕЗ Груп в Бъл­гария, съоб­щиха от дружес­т­вото. Сдел­ката е най-голямата в енер­гий­ния сек­тор на страната за пос­лед­ните 17 години и една от големите в региона. Тя е на стой­ност 335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company /EEEC/, която е 100 процента соб­с­т­веност на Еврохолд. С придобиването и интег­рирането на активите на ЧЕЗ Груп, Еврохолд ще дос­тавя услуги на повече от 7 милиона пот­ребители и ще има над 6000 служители в 11 дър­жави в Цен­т­рална, Източна и Югоиз­точна Европа (ЦИЮИЕ), както и от бив­шия СССР. Eastern European Electric Company ще екс­п­лоатира и под­държа 24 971 км мрежа средно нап­режение и 32 989 км мрежа ниско нап­режение. “Тази сделка гаран­тира приток от над 500 млн. евро в бъл­гар­с­ката икономика, ако прес­мет­нем общата стой­ност на тран­зак­цията, в това число цената, пред­с­тоящото задъл­жително тър­гово пред­ложение към миноритар­ните акционери в две от придобитите ком­пании и инвес­тицион­ната прог­рама на ЧЕЗ в Бъл­гария“, е комен­тирал пред­седателят на Над­зор­ния съвет на Еврохолд Бъл­гария Асен Хрис­тов. До края на 2021 г. и с кон­солидацията на резул­татите на под­раз­деленията на ЧЕЗ Груп, общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния хол­динг се очаква да над­х­вър­лят 1.5 млрд. евро, а неговата оперативна печалба (EBITDA) за годината ще дос­тигне около 120 млн. евро. Според стратегията за раз­витие до 2025 г. Еврохолд пред­вижда да генерира приходи от близо 2 млрд. евро годишно и оперативна печалба (EBITDA) в раз­мер на почти 200 млн. евро, се посочва в съоб­щението.

България

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...