Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Уволненият Ивайло Денчев отново е назначен за шеф на пътната агенция

Уволненият Ивайло Денчев отново е назначен за шеф на пътната агенция

Уволненият Ивайло Денчев отново е назначен за шеф на пътната агенция

Министър Комитова го освободи миналата седмица заради проявено от него своеволие да спре всички строителни дейности на агенцията

Увол­неният преди сед­мица член на Управител­ния съвет на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ Ивайло Ден­чев е наз­начен със заповед на минис­търа на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Виолета Комитова от понедел­ник, 26 юли 2021 г., за изпъл­няващ длъж­ността пред­седател на Управител­ния съвет на аген­цията до наз­начаването на титуляр. Това съобщи вчера Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото (МРРБ). В съоб­щението не е посочено защо инж. Ден­чев е вър­нат отново в ръковод­с­т­вото на АПИ. Ден­чев беше увол­нен отново със заповед на минис­тър Комитова миналата сед­мица заедно с тогаваш­ния пред­седател на УС на АПИ Апос­тол Мин­чев заради проявено от него своеволие да спре всички строителни дей­ности на аген­цията, съобщи ведом­с­т­вото. Мин­чев е раз­поредил пис­мено преус­тановяването на работата и изтег­лянето на тех­никата до второ нареж­дане. По думите на Мин­чев причината за увол­нението им е, че УС на АПИ е пот­вър­дил решението на тръж­ната комисия за избора на изпъл­нител на тунела под Шипка за 350 млн. лв. По-късно от поста си беше отс­т­ранен и зам.-министърът на регионал­ното раз­витие Тодор Атанасов, който е пред­ложил Ден­чев и Мин­чев. Преди да влезе в управата на АПИ Ивайло Ден­чев беше дирек­тор на Облас­т­ното пътно управ­ление в Плевен, като преди това е минал през всички нива в път­ната агн­ция. Цялото ръковод­с­тво на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ бе сменено в края на май заради “плащане на аванси за строително-монтажни работи за обекти, които нямат проек­тна готов­ност и раз­решение за строеж към 26.05.2021 година“.

България

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...