Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Уволненият Ивайло Денчев отново е назначен за шеф на пътната агенция

Уволненият Ивайло Денчев отново е назначен за шеф на пътната агенция

Уволненият Ивайло Денчев отново е назначен за шеф на пътната агенция

Министър Комитова го освободи миналата седмица заради проявено от него своеволие да спре всички строителни дейности на агенцията

Увол­неният преди сед­мица член на Управител­ния съвет на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ Ивайло Ден­чев е наз­начен със заповед на минис­търа на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Виолета Комитова от понедел­ник, 26 юли 2021 г., за изпъл­няващ длъж­ността пред­седател на Управител­ния съвет на аген­цията до наз­начаването на титуляр. Това съобщи вчера Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото (МРРБ). В съоб­щението не е посочено защо инж. Ден­чев е вър­нат отново в ръковод­с­т­вото на АПИ. Ден­чев беше увол­нен отново със заповед на минис­тър Комитова миналата сед­мица заедно с тогаваш­ния пред­седател на УС на АПИ Апос­тол Мин­чев заради проявено от него своеволие да спре всички строителни дей­ности на аген­цията, съобщи ведом­с­т­вото. Мин­чев е раз­поредил пис­мено преус­тановяването на работата и изтег­лянето на тех­никата до второ нареж­дане. По думите на Мин­чев причината за увол­нението им е, че УС на АПИ е пот­вър­дил решението на тръж­ната комисия за избора на изпъл­нител на тунела под Шипка за 350 млн. лв. По-късно от поста си беше отс­т­ранен и зам.-министърът на регионал­ното раз­витие Тодор Атанасов, който е пред­ложил Ден­чев и Мин­чев. Преди да влезе в управата на АПИ Ивайло Ден­чев беше дирек­тор на Облас­т­ното пътно управ­ление в Плевен, като преди това е минал през всички нива в път­ната агн­ция. Цялото ръковод­с­тво на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ бе сменено в края на май заради “плащане на аванси за строително-монтажни работи за обекти, които нямат проек­тна готов­ност и раз­решение за строеж към 26.05.2021 година“.

България

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...