Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Над 1,6 млн. българи живеят под прага на бедност

Над 1,6 млн. българи живеят под прага на бедност

Над 1,6 млн. българи живеят под прага на бедност

През 2020 г. линията на бед­ност общо за страната e 451 лв. сред­номесечно на човек от домакин­с­тво. При този раз­мер на линията под прага на бед­ност са били 1 659 900 души или 23.8 на сто, съобщи Национал­ният статис­тически инс­титут. В срав­нение с пред­ход­ната година раз­мерът на линията на бед­ност нарас­тва с 9.2 на сто, а относител­ният дял на бед­ното население нарас­тва с 1.2 процен­тни пун­кта. Същев­ременно обаче сис­темата за социална защита има същес­т­вено значение за редуциране на бед­ността. Дан­ните за 2020 г. показ­ват, че ако в доходите на домакин­с­т­вата се включат доходите от пен­сии, но се изк­лючат останалите социални тран­с­фери (обез­щетения, социални и семейни помощи и добавки), рав­нището на бед­ност се повишава от 23.8 до 29.9 на сто, или с 6.1 процен­тни пун­кта. Съот­ветно при изк­люч­ване на пен­сиите и останалите социални тран­с­фери рав­нището на бед­ност нарас­тва до 41.7 на сто или със 17.9 процен­тни пун­кта, пише БТА. Основ­ният фак­тор, увеличаващ риска за попадане в групата на бед­ните за преоб­ладаващата част от населението, е тях­ната икономическа актив­ност и учас­тието им на пазара на труда. За целия период на наб­людение относител­ният дял на бед­ните е най-висок сред без­работ­ните хора (61.1 на сто за 2020 г.), като рис­кът от бед­ност при без­работ­ните мъже е с 12.3 процен­тни пун­кта по-висок в срав­нение с без­работ­ните жени. През 2020 г. делът на бед­ните сред заетите хора във въз­рас­товата група 1864 години нарас­тва спрямо пред­ход­ната година с 0.7 процен­тни пун­кта до 9.7 на сто, като при работещите на непълно работно време рис­кът за изпадане в бед­ност е четири пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Същев­ременно рис­кът от бед­ност сред работещите жени е с 2.1 процен­тни пун­кта по-нисък от този при мъжете. Образовател­ното рав­нище оказва същес­т­вено влияние върху риска от бед­ност при заетите. Най-висок е относител­ният дял на работещите бедни с начално и без образование — 65.7 на сто. С нарас­т­ване на образовател­ното рав­нище относител­ният дял на бед­ните сред работещите намалява два пъти за хората с основно образование и над осем пъти за тези със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е най-нисък — 2.4 на сто.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...