Нов регламент за изплащането на заплати при пенсиониране

Нов регламент за изплащането на заплати при пенсиониране

Влез­лите в сила нови поп­равки в Кодекса на труда рег­ламен­тират по нов начин изп­лащането на зап­лати при пен­сиониране. Шест зап­лати вече ще бъдат изп­лащани при 10 години стаж от пос­лед­ните 20 години при един и същи работодател, като отпадна изис­к­ването този стаж да е неп­рекъс­нат. Преди промяната в Кодекса на труда право на шестте зап­лати при пен­сиониране имаха само тези работ­ници с неп­рекъс­нат 10-годишен стаж при един и същ работодател. Сега нор­мата е в полза на работещите, обясни по БНР Дина Хрис­това, екс­перт в Главна инс­пек­ция по труда. „Ако по някаква причина им се е наложило те да неп­рекъс­нат трудовия си договор при този работодател, ако в пос­лед­ните 20 години те са придобили 10 години трудов стаж при него, отново ще имат право да получат шестте зап­лати“. Така, ако работ­ник е бил без­работен, но се върне при стария си работодател, той няма да е ощетен и е необ­ходимо да е нат­рупал десетте години без значение, че не са пос­ледователни. Промяната важи и за работа при няколко работодатели от една и съща група пред­п­риятия — най-типичният пример са хол­дин­гите, където пред­п­риятията са свър­зани. „Дори те да бъдат прех­вър­лени да работят в друго пред­п­риятие от групата, при друг работодател, на тях отново им се полагат шестте зап­лати, когато те са придобили право на пен­сия“, каза Дина Хрис­това. Тя припомни и друга раз­поредба на Кодекса на труда, която не е променена, но е важна — шестте зап­лати се изп­лащат, независимо на какво основание се прек­ратяват договора при пен­сионирането: „Дори когато работ­никът е увол­нен дис­цип­линарно. Важ­ното е да е придобито правото на пен­сия“.