Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девета година пред­с­тави „Регионални профили: показатели за раз­витие“. Тази година изданието раз­к­рива социално-икономическото със­тояние на облас­тите в Бъл­гария в навечерието на пан­демията. Изс­лед­ването се основава на 64 индикатора, които оценяват икономичес­ката и социал­ната среда в 28-те области в страната. Ударът на коронак­ризата върху заетостта е поет от големите икономически цен­т­рове на Бъл­гария, а слабораз­вити области като Силис­тра, Тър­говище, Кър­джали и Раз­г­рад почти не са го усетили, сочи анализът на ИПИ. През 2020 г. без­работицата е скочила най-много в Габ­рово, Бур­гас, Варна и столицата. Много сериозен удар е понесъл туриз­мът и свър­заните с него сек­тори в общините с под­чер­тано турис­тически профил като Бан­ско, Павел баня, Велин­г­рад и др. През август в повечето от тези общини заетостта се е стабилизирала, отчете Адриан Николов от ИПИ. И през 2020 г. раз­ликата между икономичес­кото раз­витие на София-град и всички останали области в страната се задъл­бочава, изтъква Петър Ганев. Брут­ната добавена стой­ност на икономиката измерена спрямо населението е най-висока в столицата — 29 000 лева, докато на другия край на скалата е Силис­тра с 6000 лева. В София това се дължи почти изцяло (над 70%) на сек­тора на услугите, като 80% от него е резул­тат от дей­ността на сек­тор инфор­мационни и комуникационни тех­нологии. Въп­реки пан­демията Враца и Габ­рово отчитат сериозен ръст в икономичес­кото си раз­витие. Областта с най-висока заетост през 2020 г. е била Велико Тър­ново — 78,7%, след­вана от София-област и столицата. София — област изп­реварва столицата, защото именно тя дава терени за произ­вод­с­т­вените бази на раз­лични индус­т­рии, базирани иначе в София. Пан­демията изведе на преден план сферата на здравеопаз­ването. Показатели като брой на бол­нич­ните легла и дос­тъп до лекари се превър­наха в най-важните за качес­т­вото на живот по места. Регионал­ните раз­личия са видими през дос­тъпа на населението до лекари-специалисти. Докато в някои области — Плевен, София (столица), Плов­див и Варна, се падат по под 400 души на един лекар-специалист, то в други — Кър­джали, Ямбол и Доб­рич, са около 700 души на един лекар-специалист (данни за 2018 г.). Броят на бол­нич­ните легла също варира от над 9 легла на хиляда души в Плевен до около 3 легла на хиляда души в Доб­рич, Шумен и Велико Търново,пише standartnews.com