НАП: Внасящите сами здравни вноски дължат по 26 лв. на месец

НАП: Внасящите сами здравни вноски дължат по 26 лв. на месец

От НАП напом­нят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, след­ващ месеца, за който се отнасят. Здрав­ната вноска за месец януари 2021 г. трябва да се внесе най-късно до 25 фев­руари От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят задъл­жител­ните си здравни вноски (нап­ример трайно без­работни, които не получават обез­щетение за без­работица и не се осигуряват от дър­жавата и др.) и не са регис­т­рирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дъл­жат месечно по 26,00 лева. Промяната е свър­зана с увеличението на минимал­ния осигурителен доход от началото на тази година, който вече е 650 лв. Според Закона за здрав­ното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минимал­ния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здрав­ноосигурител­ната вноска за тях се изчис­лява в раз­мер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно. От НАП напом­нят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, след­ващ месеца, за който се отнасят. Здрав­ната вноска за месец януари 2021 г. трябва да се внесе най-късно до 25 фев­руари 2021 г. Всички, за които въз­никва задъл­жение сами да внасят здрав­ноосигурител­ните си вноски, подават в НАП дек­ларация Образец 7, припом­нят още от приход­ната аген­ция. Тя се подава елек­т­ронно с пер­сонален иден­тификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, чрез пор­тала за елек­т­ронни услуги или в офиса на приход­ната аген­ция по пос­тоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, след­ващ месеца, за който е въз­ник­нало задъл­жението за внасяне на здрав­ноосигурител­ните вноски. Сан­к­цията за неподаване на тази дек­ларация е от 500 до 1000 лева. Здрав­ноосигурител­ните права на граж­даните, които се осигуряват за своя сметка, се прекъс­ват, ако не са внесени повече от три дъл­жими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, пред­хож­дащ месеца, в който лицето потърси медицин­ска помощ, платена от Национал­ната здрав­ноосигурителна каса. Прекъс­натите здрав­ноосигурителни права на граж­даните се въз­с­тановяват, при условие, че зап­латят всички дъл­жими здрав­ноосигурителни вноски за пос­лед­ните 60 месеца. Правата се въз­с­тановяват от датата на зап­лащане на всички дъл­жими здрав­ноосигурителни вноски за този период.