Основните рискове за бизнеса у нас - пандемията и прекъсването на дейност

Основните рискове за бизнеса у нас - пандемията и прекъсването на дейност

В топ 3 попадат също рисковете, свързани със законови и регулаторни промени

Трите основни риска за биз­неса в Бъл­гария през след­ващите 12 месеца, а и след това, са опас­ността от избух­ване на пан­демия — 57%, след­вана от опас­ността от прекъс­ване на биз­нес дей­ността — 35% и рис­ковете, свър­зани със законови и регулаторни промени — 31%, сочат резул­татите от проуч­ването Aлианц Риск Барометър 2021. Процен­тите сочат дела на учас­т­ниците* в проуч­ването, които са посочили съот­вет­ния риск като най-голям, инфор­мира Инвестор.бг. В топ 10 попадат още кибер рис­ковете, мак­роикономичес­кото раз­витие, лип­сата на квалифицирана работна ръка, пожари и инциденти, свър­зани с екс­п­лозии, нес­табил­ност и колебания на пазара, природни катас­т­рофи и политически рис­кове. Бъл­гар­с­ките екс­перти оценяват като рис­кови за биз­неса тър­гов­с­ките войни, мит­ничес­ките тарифи, икономичес­ките сан­к­ции, протек­ционизма, Brexit и дезин­тег­рацията в еврозоната, комен­тират анализаторите на Aлианц. Десетото поред проуч­ване на Алианц за глобал­ните рис­кове извежда прекъс­ването на биз­нес дей­ността — 41%, избух­ването на пан­демия — 40% и кибер рис­ковете — 40%, като най-големите рис­кове за биз­несa в глобален план за 2021 г. Всички те са взаимос­вър­зани. Рис­кът от избух­ване на пан­демия се изкачва до позиция №2 от №17 и се раз­г­лежда като основна причина за прекъс­ване на биз­нес дей­ността през 2021 г., пос­лед­ван от кибер рис­ковете. Ком­паниите се стремят към преодоляване на риска от прекъс­ване на веригите им на дос­тавки и инвес­тират усилия в неп­рекъс­ването на биз­неса при екс­т­ремни събития. Пазар­ното раз­витие, мак­роикономичес­кото раз­витие и политичес­кото насилие са сред нарас­т­ващите рис­кове. Социално-икономическите пос­ледици от пан­демията ще доведат до по-голяма несъс­тоятел­ност и вероятно ще доп­ринесат за по-нататъшни граж­дан­ски въл­нения през 2021 г. Изменението на климата пада до позиция №9, но ще бъде отново в днев­ния ред на биз­неса като приоритет през 2021 г. За целите на проуч­ването на Aлианц Риск Барометър са били анкетирани 2 769 екс­перти по управ­ление на риска от 92 страни от октом­ври до ноем­ври 2020 г. Рес­пон­ден­тите е тряб­вало да изберат един сек­тор, с който са най-запознати, и да посочат до три риска, които считат за най-големи.