Асоциацията “Здраве и фитнес“: Настояваме фитнесите да отворят от 1 февруари

Продъл­жават пред­ложенията, а заедно с това и споровете — кои ограничения, свър­зани с COVID-19, кога да отпад­нат. За сега е ясно, че големите ученици ще се вър­нат в клас­ните стаи от 4 фев­руари — под някакъв ред. Пър­воначално премиерът обвърза тази дата и с отварянето на фит­несите — спор­тът вър­вял ръка за ръка. Ние не сме пряко обвър­зани с децата и тях­ното училище, за да ни прирав­няват заедно с тях и да ни дават нас­тав­ления за отваряне между 4 и 18 фев­руари, нас­тояваме мер­ките да отпад­нат от 31 януари, така че да можем от 1 фев­руари да започ­нем свободно работа, заяви за “Денят започва“ Ива Арап­кюлиева от Бъл­гар­ска асоциация “Здраве и фит­нес“. Под­готов­ката на залите и уредите за отваряне на фит­несите отнема между сед­мица и 10 дни. В тази сфера работят около 60 000 души, които не получават никакви пари във всеки ден, в който залите не работят. Досега не съм чула за някой, който да е получил тези 24 лв. за хората, които работят в тази сфера, никой не е получил парите, а тряб­ваше да се получат декем­ври месец, заяви Ива Арап­кюлиева. Има отворени мерки за помощ, но само някои от хората в биз­неса са получили обез­щетението от 10 000 лв. за сред­ния биз­нес. Истината е, че този бранш и на рес­торан­тите плащат цената всички хора да бъдем здрави в Бъл­гария, заяви Арап­кюлиева от Бъл­гар­ска асоциация “Здраве и фит­нес“. Минис­тър Николова: Обсъжда се въз­мож­ността всички рес­торанти да работят като тези в хотелите Обсъжда се въз­мож­ността всички рес­торанти да отворят при условия, в които в момента работят рес­торан­тите в хотелите, заяви вицеп­ремиерът и минис­тър на туризма Марияна Николова след проведената в Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването среща с пред­с­тавители на рес­торан­тьор­с­кия бранш. В дис­кусията учас­т­ваха минис­търът на здравеопаз­ването Кос­тадин Ангелов, минис­търът на труда и социал­ната политика Деница Сачева и минис­търът на икономиката Лъчезар Борисов. Минис­тър Николова поясни, че към момента се обсъжда въз­мож­ността за отваряне на заведенията две сед­мици след 4 фев­руари 2021 г., ако епидемиологич­ната обс­тановка в страната го поз­волява. И допълни, че нас­тояването на бранша е рес­торан­тите да отворят още от 1 фев­руари, отново при спаз­ване на кон­к­ретни условия – 50% заетост и вечерен час. Раз­лични варианти се обсъж­дат за вечер­ния час – 22.30 часа, 23.30 часа, но все още не е договорено, уточни вицеп­ремиерът.