Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) За доброволно изпълнение на задълженията настояват от Асоциация на потребителите

За доброволно изпълнение на задълженията настояват от Асоциация на потребителите

За доброволно изпълнение на задълженията настояват от Асоциация на потребителите

Срещу него най-остро се противопос­тавяха колек­тор­с­ките фирми. Близо 6 млрд. лв. въз­лизат необ­с­луж­ваните кредити по данни на БНБ. От тях близо 2 млрд. са отс­рочените заеми на домакин­с­т­вата, бие тревога Нюз.бг. С 19% се увеличи броя на хората, които не могат да плащат дъл­говете си от фев­руари до ноем­ври 2020 г., се казва в писмо от Асоциацията за защита на пот­ребителите. С него те призовават депутатите да приемат доб­ровол­ното изпъл­нение на задъл­женията и така да облек­чат кредитополучателите. Заради очак­ванията за провал на зим­ния турис­тически сезон и въведените ограничения до 21 декем­ври, се увеличава делът на хората, които се зат­руд­няват да обс­луж­ват кредитите си. Това увеличение ще бъде осезаемо през фев­руари, когато вече ще е налице ефек­тът от очак­вания слаб зимен сезон. Ситуацията се услож­нява и от това, че ще продължи и тен­ден­цията на увеличаване на без­работ­ните извън Бюрото по труда. По данни на НСИ от март до началото на ноем­ври без работа са останали близо 294 хил. души, а наетите за същия период са малко над 184 хиляди. Така служители и фирми изпит­ват остри зат­руд­нения да изп­лащат задъл­женията си. Доб­ровол­ното изпъл­нение е именно антик­ризисна мярка, която ще помогне за раз­с­роч­ване на задъл­женията, припом­нят от Асоциацията. Декем­ври е най-силният месец в годината, а януари и фев­руари са традиционно месеци почти без икономическа актив­ност. Относно промените в Гражданско-процесуалния кодекс, от Асоциацията изтък­ват, че през ноем­ври народ­ните пред­с­тавители бламираха приемането на доб­ровол­ното изпъл­нение на второ четене като масово гласуваха “въз­дър­жал се“. Срещу доб­ровол­ното изпъл­нение най-остро се противопос­тавяха колек­тор­с­ките фирми. Трябва да се има пред­вид, че на пазара дейс­т­ват и фирми за бързи кредити, които сами прибяг­ват към събиране на задъл­женията. Заедно с колек­тор­с­ките ком­пании те често прибяг­ват към психически, а понякога и физически тор­моз над длъж­ниците. От Асоциацията на колек­тор­с­ките аген­ции приз­нават, че през фев­руари 15% от хората не са могли да обс­луж­ват дъл­говете си, а сега този дял е 34% заради пан­демията от коронавирус и пос­лед­валият срив на икономиката. Призоваваме народ­ните пред­с­тавители да преос­мис­лят поведението си като приемат доб­ровол­ното изпъл­нение. То засяга задъл­жения, за които не е издаден изпъл­нителен лист. С други думи ще пред­пази хиляди пот­ребители от това да бъдат заведени срещу тях дела, често без знанието им и няма да им бъдат запорирани смет­ките, зап­латите и пен­сиите. Доб­ровол­ното изпъл­нение е изцяло за сметка на кредитора, като длъж­никът получава покана, в която е уведомен, че не е осъден и може да плати доб­роволно и раз­с­рочено, ако приз­нава задъл­жението. Длъж­никът има право да оспори вземането, с което процедурата се прек­ратява. Граж­даните няма да плащат лихви, съдебни такси и хонорари на юристи и адвокати, пишат от Асоциацията.

България

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие