Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2021 г.

Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2021 г.

Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2021 г.

Всички ученици, записани в първи и в осми клас, ще получат еднократна помощ от 300 лв. догодина, без значение от доходите на родителите

Депутатите приеха окон­чателно дър­жав­ния бюджет за 2021 г. Гласуването на тек­с­товете започна вечерта на 24 ноем­ври, втор­ник и прик­лючи в сряда, обобщи Инвестор.бг. С приемането на преход­ните и зак­лючителни раз­поредби на бюджета бе окон­чателно одоб­рена цялос­т­ната финан­сова рамка за 2021 г., като в нея е и третата актуализация на бюджета за тази година. Причината за промяната в парамет­рите за 2020 г. е огром­ният бюджетен дефицит в раз­мер на 5,2 млрд. лв., или 4,4% от БВП. Мотив за голямата дупка в хаз­ната е неиз­пъл­нение на неданъч­ните приходи с 900 млн. лв., както и завишаване на раз­ходите с 840 млн. лв. Близо 766 млн. лв. ще отидат за раз­лични раз­п­лащания по бюджета на МРРБ. Всички ученици, записани в първи и в осми клас, ще получат еднок­ратна помощ от 300 лв. през 2021 г., решиха още депутатите. Досега тази помощ беше 250 лв. и за получаването ѝ имаше подоходен критерий. От след­ващата година доходите на родители няма да са от значение и всички ще могат да получат под­помагане от дър­жавата. Според смет­ките на МТСП отпадането на подоход­ните критерии ще струва още 398 млн. лв. на дър­жавата, като преди месец социал­ният минис­тър Деница Сачева обясни, че пред­ложението е нап­равено още преди избух­ването на коронак­ризата. Досега нап­ример от помощта за първи клас се въз­пол­з­ваха около 44 хил. деца, като общо едно поколение деца е средно около 60 хил., изчис­лиха от социал­ното минис­тер­с­тво. Депутатите отх­вър­лиха пред­ложението на БСП самоосигуряващите се да получат една минимална зап­лата заради пред­с­тоящото днес зат­варяне на редица обекти и спирането на присъс­т­вените занятия в яслите, дет­с­ките градини и училищата. Искането на левицата за увеличението на зап­лащането на нощ­ния труд също отпадна. Социалис­тите пред­лагаха положеният нощен труд да се зап­лаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоот­ношение, но не по-малко от 35% за всеки отработен час. След прик­люч­ването на гласуването финан­совият минис­тър Кирил Ананиев обяви от пар­ламен­тар­ната трибуна, че след­ващото правител­с­тво ще може да изпълни Бюджет 2021, независимо от политичес­ката кон­фигурация. По думите му раз­четите дават ясен хоризонт за реализиране на политики и мерки. В бюджета има пред­видени дос­татъчно буфери и с него се продъл­жава по пътя на рефор­мите, започ­нати още в пър­вите дни на управ­лен­с­кия ман­дат, каза още Ананиев. По думите на финан­совия минис­тър управ­ляващите знаят за притес­нението на хората за здравето им, за доходите им, както и за притес­ненията на биз­неса, засег­нат от кризата. Според него тези проб­леми в голямата си част са решени чрез бюджета за 2021 г. Бюджетът е нашият адек­ватен отговор, според минис­тър Ананиев. Увеличават се сред­с­т­вата за образование, по думите му. Увеличава се и минимал­ната работна зап­лата. Увеличава се и минимал­ната пен­сия, увеличава се и мак­симал­ната пен­сия, както се пох­вали още минис­търът на финан­сите.

България

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие