Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Ковид не е причина за глухотата около проблема с блокирания пазар на плодове и зеленчуци

Ковид не е причина за глухотата около проблема с блокирания пазар на плодове и зеленчуци

Ковид не е причина за глухотата около проблема с блокирания пазар на плодове и зеленчуци

Цяла есен админис­т­рацията в минис­тер­с­т­вото на земеделието сякаш се е заразила от трети неиз­вес­тен вирус — на „оглушител­ната глухота“, след като не реагира по никакъв начин на проб­лема с блокираната реализация на рекол­тите — първо от пипер и ябълки, а от няколко сед­мици и на кар­тофи, които залежават в складовете заради липса пот­реб­ление. За раз­лика от пролетта, когато агроведом­с­т­вото обещаваше с пълни шепи защита от дъм­пин­говия внос за бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво, след провала с тър­гов­с­ките вериги и фер­мер­с­ките щан­дове днес админис­т­рацията очевидно си е „сед­нала на ушите“, като е оставила биз­неса да се спасява сам. Някои от земедел­ците се спасиха и тех­ният вик за помощ не потъна в оглушител­ното мъл­чание като произ­водителите на пипер нап­ример, които успяха да продадат продук­цията си на хладил­ните бази, зам­разявайки стоката. Това обаче не може да се случи с кар­тофите, тъй като страната ни не раз­полага с подобни складове. А тър­гов­ците изобщо не тър­сят бъл­гар­с­ката стока, защото гърци, холан­дци, поляци и всички останали фер­мери в ЕС получиха дос­тойна под­к­репа, в резул­тат на което изкуп­ните цени в тези дър­жави пад­наха до 6 евроцента за килог­рам. Ситуация, която при род­ното под­помагане е напълно непос­тижими като себес­той­ност за нашите кар­тофоп­роиз­водители. „Не ни раз­бирайте пог­решно — вече отдавна не очак­ваме дос­тойно под­помагане, защото гласът ни е като в пус­тиня“, посочи пред Синор.бг Тодор Джиков, пред­седател на Национал­ната асоциация на кар­тофоп­роиз­водителите в Бъл­гария. Един­с­т­веното, за което биз­несът обаче нас­тоява, е да получат „зелени коридори“ за плас­мент на продук­цията си тази есен, тъй като до миналата година целият бранш успяваше да продаде продук­цията си на хотел­с­кия и рес­торан­тьор­ски бранш. А този пазар, както знаем, остана зат­ворен заради COVID– кар­натината и сринатия туризъм. „В страната ни има редица социални домове, админис­т­ративни инс­титуции, бол­ници, зат­вори и други учреж­дения, при чиито дос­тавки на храни бъл­гар­с­ките кар­тофи, ябълки и други плодове и зелен­чуци спокойно биха могли да се изкупуват тази година с предим­с­тво“, смята пред­седателят на асоциацията. Самият той е останал изк­лючително изненадан от факта, че в зат­вор в Северна Бъл­гария кар­тофите в момента се дос­тавят за кух­нята по 1,20 лева за килог­рам, докато в същото време складовете на произ­водителите в Самоков­ско са пълни със стока, която фер­мерите са готови да продадат на 2225 стотинки за килог­рам, но никой не я търси. „Защитата на род­ните земеделци може да стане бързо и ефек­тивно само с едно пос­танов­ление на Минис­тер­с­кия съвет, което да задължи общини и други дър­жавни организации, които се издър­жат от нашите данъци, при общес­т­вените си поръчки с предим­с­тво да изкупуват бъл­гар­ски зелен­чуци“, обясни Джиков. Мотивът за това е ясен и произ­тича от срива в пот­реб­лението заради пан­демията, но очевидно „оглушител­ната глухота“ е обх­ванала всички етажи на властта. „Ето и сега чуваме за раз­к­риване на социални кухни в редица общини, но нито една от тях не е потър­сила наши колеги за дос­тав­ката на кар­тофи“, обясни още Джиков. И добави, че по тър­гов­с­ките канали, които печелят общес­тев­ните поръчки за дос­тавки на дър­жав­ните ведом­с­тва, масово продъл­жават да се изкупуват кар­тофи от цяла Европа по 6 евроцента, които с фал­шиви фак­тури се пред­с­тавят сякаш са изкупени от бъл­гар­ски произ­водители. Ако кон­т­рол­ните органи съв­место с данъч­ните си вър­шеха работата, досега щяха да хванат хиляди тонове кар­тофи, които не са бъл­гар­ски, посочи още Джиков. И риторично попита дали европейс­ките админис­т­рации биха дейс­т­вали по същия начин спрямо своите фер­мери. Защото само преди ден по инфор­мацион­ните канали изтече инфор­мация, че до март 2021 г. инс­пек­торите в съседна Гър­ция задъл­жават тър­гов­с­ките вериги да не повишават цените на основ­ните стоки, за да защитят пот­ребителите. Но по въп­роса с антик­ризис­ните мерки на род­ната админис­т­рация очевидно, че и ние трябва „оглушително да замъл­чим“, за да не нарушаваме предиз­бор­ното спокойс­т­вие, пише Екатерина Стоилова от Синор.БГ.

България

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...