Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Таванът на цената на водата ще е 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинствата в съответната административна област

Таванът на цената на водата ще е 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинствата в съответната административна област

Таванът на цената на водата ще е 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинствата в съответната административна област

Цената на водата няма да може да над­вишава 2,5 на сто от сред­ния месечен доход на домакин­с­т­вата в съот­вет­ната админис­т­ративна област. Лимитът се залага в новия Закон за водос­наб­дяването и канализацията (ВиК), пред­ложен от Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото (МРРБ) за общес­т­вено обсъж­дане. Тек­с­товете са пуб­ликувани на пор­тала за общес­т­вени кон­сул­тации strategy.bg, а край­ният срок за становища е 25 ноем­ври. Пред­ложеният нов закон за ВиК е готов след некол­когодишно забавяне и две общес­т­вени кон­сул­тации за напис­ването му — една от 2018 г. и една от началото на тази година, която стар­тира точно когато се очак­ваше пуб­ликуването на готови тек­с­тове. Пред­вижда се и допъл­нително под­помагане на уяз­вимите пот­ребители на ВиК услуги, което ще бъде определено в отделна наредба на Минис­тер­с­кия съвет, пред­ложена от регионал­ния минис­тър. Тази наредба, както и всички други наредби, които ще трябва да се пишат съг­ласно този проек­тозакон, ще са готови до 2 месеца след влизането му в сила. Със закона се пред­лага обаче да няма ограничения в раз­мера на задъл­жението и срещу длъж­ниците ще може да се стар­тират изпъл­нителни произ­вод­с­тва вед­нага, вижда се още от тек­с­товете. Пред­вижда се и автоматично вливане на общините, които отказаха да учас­т­ват в окруп­няването на ВиК инф­рас­т­рук­турата, към кон­солидираните ВиК оператори и асоциации на съот­вет­ните админис­т­ративни области. Такъв е случаят нап­ример с общ. Сапарева баня и общ. Сан­дан­ски, които отказаха да се включат в окруп­нения ВиК оператор и пред­почетоха сами да управ­ляват мес­т­ната ВиК инф­рас­т­рук­тура. Това обаче породи невъз­мож­ност облас­тите Кюс­тен­дил и Благоев­г­рад да пол­з­ват еврос­ред­с­тва за ВиК сек­тора през този прог­рамен период. Законодателят явно се под­готвя за след­ващия, за да продъл­жат инвес­тициите в сек­тора, чиито пот­реб­ности от сред­с­тва се оценяват на около 12 млрд. лева.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие