Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира от Лон­дон проф. Димитър Иванов Проек­тобю­джетът за 2021 г. се сдоби с поред­ния си критик, и то само за няколко дни след като бе пуб­лично обявен от Минис­тер­с­т­вото на финан­сите (МФ). Вчера забележ­ките си към идеите на Кирил Ананиев и неговия екип изсипа икономис­тът от Лон­дон проф. Димитър Иванов, който се включи в ефира на бТВ. Той оспори обяс­ненията на МФ, че това е “антипан­демичен бюджет“, и заяви, че най-големият проб­лем на раз­писаните тек­с­товете е, че те могат да вкарат страната в “дъл­гов трап“. “С проек­тобю­джета за 2021 г. влизаме в дъл­гов капан, в дъл­гов трап. Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира професорът. Той има пред­вид чис­лата по дълга, обявени в проекта за бюджет и в сред­нос­роч­ната прог­ноза към него. Според тек­с­товете там до края на 2023 г. Бъл­гария може да е нат­рупала дълг в раз­мер на почти 40 млрд. лв. — сума невиж­дана през пос­лед­ните години. Само през тази година страната емитира две емисии облигации на меж­дународ­ните пазари от 5 млрд. евро, бяха изтег­лени и заеми от вът­реш­ния пазар. За след­ващата година е пред­виден таван от въз­можен нов дълг в раз­мер на нови 4,5 млрд. евро. Освен това обаче властта залага дефицит за тази и след­ващата година в раз­мер на цели 10 млрд. евро общо. “След­ващото правител­с­тво ще бъде изп­равено пред дупка от минимум 16,6 млрд. евро. 10 млрд. лв. са само дефицитите, но има и един милиард лева допъл­нително за пен­сии, които ще се изп­лащат през всяка една след­ващата година. После има два падежа по еврооб­лигации за съот­ветно 2,4 и 2,2 млрд. евро, или общо 16,6 млрд. евро задъл­жение за след­ващия кабинет“, изчисли професорът. Така той се прев­ръща в поред­ния екс­перт, който на прак­тика нарича проекта за бюджет “бомба“ за след­ващите управ­ляващи. Според бив­шия минис­тър на икономиката Николай Василев проек­тът дори ясно показва, че е правен от хора, които нямат намерение да управ­ляват в след­ващ ман­дат. Проф. Иванов акцен­тира и върху друг критикуван от екс­пер­тите момент — според тях този бюджет е не антипан­демичен, както го описа финан­совият минис­тър Кирил Ананиев, а “предиз­борен“: “Очевидно е, че това е предиз­борен бюджет, няма съм­нение в това. За всеки от нас даването на повече зап­лати, пен­сии, удвояването на доходите на хората в образованието е положително. Но тези раз­ходи се отразяват на основ­ните критерии на здравос­лов­ността на бюджета, а това не е добре.“Друг голям проб­лем по думите на проф. Иванов е фак­тът, че не са раз­четени никакви буфери за евен­туал­ното засил­ване на кризата. Според него даването на повече сред­с­тва в социал­ната сфера е хубаво от политическа гледна точка, но не е финан­сово устой­чиво, защото не се знае дали парите на бюджета ще стиг­нат за новите решения, които едно задъл­бочаване на кризата ще изиска. “Антипан­демичен ли е този бюджет? Аз бих се усъм­нил в това. Този проект не ни убеж­дава, че можем да излезем по-силни от кризата“, обобщи проф. Димитър Иванов.

България

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие