Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) „Агрион Финанс“ облекчава лизинговите условия

„Агрион Финанс“ облекчава лизинговите условия

„Агрион Финанс“ облекчава лизинговите условия

Компанията дава възможност да отпадне самоучастието на лизингополучателя

Как да финан­сирам биз­нес идеите си, без да минавам през тромави процедури?“. „Мога ли да получа желаната от мен земя, без да плащам накуп парите за нея?“ „Има ли кредитираща инс­титуция, на която да плащам тогава, когато имам приходи?“ Това се пита всеки земедел­ски произ­водител, който обмисля раз­ширяване на биз­неса си или търси изгодни условия, за да обез­печи след­ващата стопан­ска година. Въп­росът е още по-актуален във времена на пан­демия и лоши климатични условия, които засег­наха сериозно рекол­тата в някои части на страната. Отговор дава кредитиращата инс­титуция „Агрион Финанс“. За да стимулира фер­мерите и да под­помогне тях­ната дей­ност, дъщер­ната ком­пания на лидера в управ­лението на земедел­ски активи „Агрион“, пред­ложи на пазара още по-гъвкави условия при лизинг на земедел­ска земя и по-ниска лихва. Облек­чена процедура „Основен приоритет на „Агрион“ е под­помагането на мал­ките и средни земедел­ски произ­водители и затова решихме допъл­нително да облек­чим процедурата и да сък­ратим сроковете и при кан­дидат­с­т­ване за финан­сиране. Както винаги, дори в условията на пан­демия, ние сме до земедел­с­ките стопани, за да помог­нем“, казаха от ком­панията. Дружес­т­вото отпуска до 100% от раз­мера на пазар­ната оценка на земята, обект на лизинга. Ако цената на изб­рания терен съв­пада с оцен­ката, на лизин­гополучателя не се налага да учас­тва със соб­с­т­вени сред­с­тва в сдел­ката, а дирек­тно започва да си плаща внос­ките по лизинга. Това е сериозно облек­чение за по-малките и средни земеделци, за които осигуряването на самоучас­тието често е сериозно предиз­викател­с­тво, категорични са екс­пер­тите. Лих­вата е чув­с­т­вително намалена, което спес­тява много пари на фер­мерите. Индивидуален погасителен план Сериозно облек­чение за фер­мерите е и изгот­вянето на индивидуален погасителен план за всеки лизин­гополучател. Фер­мерите могат да изберат на колко вноски и кога да изп­лащат лизинга си, като съоб­разят тези плащания с приходите, които имат по периоди. Дружес­т­вото не начис­лява такса за раз­г­леж­дане на документи, лип­сва и такса ангажимент. За регис­т­рираните земедел­ски произ­водители и юридичес­ките лица не се изис­ква кредитна история и под­робен биз­нес план, как­вито са задъл­жител­ните условия на други кредитни инс­титуции. Без такси и комисиони „Агрион Финанс“ не удържа такса за раз­г­леж­дане на докумен­тите и за оценка на обез­печението. Пазар­ната оценка на желаната земедел­ска земя се извър­шва от екс­пер­тите на „Агрион“ и е абсолютно без­п­латна за лизин­гополучателя. Раз­мерът на отпус­натото финан­сиране не зависи от дохода на физичес­кото лице, а се определя от стой­ността на имота, който се пред­лага за обез­печение. Това е крачка нап­ред към под­помагането на пред­п­риемачи, които тепърва стар­тират своя биз­нес. Пред­видена е и въз­мож­ност дружес­т­вото да финан­сира раз­ходите по прех­вър­лянето на имота. Допъл­нително облек­чение е, че кан­дидат­с­т­ването може да стане почти изцяло дигитално — през сек­цията в сайта на „Агрион“ https://www.agrion.bg/bg/finance/. Клиен­тът може да извърши почти всички операции от страницата, без да се налага да напуска дома си и да посещава неп­рекъс­нато офиси Инфор­мация за пъл­ните условия на финан­совите продукти на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на ком­панията на адрес www.agrion.bg/finance/ и на национал­ния телефон 0800 111 66.

България

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие