Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) С бюджет 2021 ГЕРБ завещават на следващия кабинет трудна за изпълнение план-сметка

С бюджет 2021 ГЕРБ завещават на следващия кабинет трудна за изпълнение план-сметка

С бюджет 2021 ГЕРБ завещават на следващия кабинет трудна за изпълнение план-сметка

Планираната раз­лика между приходите и раз­ходите за 2021 г. е 4,88 млрд. лв. (3,9% от БВП), което прави повече от 10 млрд. лв. общо за тази и след­ващата година, които се водят „кризисни“. Ще има втора актуализация на дър­жав­ния бюджет за тази година. Това става ясно от официал­ните проекти на правител­с­т­вото за актуализация на Бюджет 2020 г. и за Бюджет 2021 г., пуб­ликувани от Минис­тер­с­т­вото на финан­сите. Причината за промяната в парамет­рите е огром­ният бюджетен дефицит, заложен за 2020 г. в раз­мер на 5,2 млрд. лв. (4,4% от БВП). Мотив за голямата дупка в хаз­ната е неиз­пъл­нение на неданъч­ните приходи с 900 млн. лв., както и завишаване на раз­ходите с 840 млн. лв. Близо 766 млн. лв. ще отидат за раз­лични раз­п­лащания по бюджета на МРРБ. Припом­няме, че през април раз­четите вече бяха актуализирани и в тях бе заложен дефицит от 3,5 млрд. лв. Управ­ляващите планират да съберат актуализираните през април данъчно-осигурителни приходи в раз­мер на почти 35 млрд. лв. и не очак­ват да има изос­таване на пос­тъп­ленията от ДДС и акцизи, които тър­пят сериозно отражение заради пан­демията и леко свитото пот­реб­ление и нарас­т­ваща без­работица. В пос­лед­ната година от ман­дата си (2021 г.) ГЕРБ завещават на след­ващия кабинет трудна за изпъл­нение план-сметка. Планираната раз­лика между приходите и раз­ходите за 2021 г. е 4,88 млрд. лв. (3,9% от БВП), което прави повече от 10 млрд. лв. общо за тази и след­ващата година, които се водят „кризисни“. Друг любопитен момент от раз­четите е заложеното ниво на дър­жав­ния дълг до края на 2023 г. — 38,9 млрд. лв. Заедно с дефицита, тази сума също буди въп­росителни, защото от таб­лиците към законоп­роекта на бюджет се вижда, че през 2022 г. ще отпад­нат голяма част от социал­ните придобивки , които сега премиерът Бойко Борисов горещо рек­ламира. Става дума за дет­с­ките добавки за всяко семейс­тво (ще бъдат вър­нати подоход­ните критерии за дет­с­ките над­бавки), ваучерите за храна за пен­сионерите и други. Според дан­ните сега над­бавки получават 572 хил. деца. През 2021 г. те ще са 1.26 милиона, а през 2022 г. децата, пред­видени да получават помощи, отново намаляват и вече са 491 хил. заради подоход­ните критерии. Сериоз­ният бюджетен дефицит е факт в раз­четите, въп­реки че за догодина е планиран сериозен ръст на приходите — близо 2 млрд. лв. През 2021 г. се очаква дър­жавата да събере 47,6 млрд. лв. Раз­ходите въз­лизат на 52,5 млрд. лв. От МФ отчитат, че глобал­ната пан­демия от COVID-19 пос­тавя в невъз­мож­ност финализирането на процеса по изгот­вянето на реалис­тична сред­нос­рочна бюджетна прог­ноза за периода 20212023 г. Бюджетът е раз­четен при ръст на БВП от 2,5% за 2021 г. За текущата година се очаква спад от 3%. От МФ очак­ват, че през 2022 г. икономиката ще порасне 3%, а през 2023 г. — с 3,2%. За срав­нение прог­нозата за БВП на ЕК за след­ващата година е 5,3%. За мотив от финан­совото минис­тер­с­тво посоч­ват, че повишеното доверие сред пот­ребителите и нарас­т­ването на доходите ще доведат до рас­теж на час­т­ното пот­реб­ление. В пос­лед­ната прог­нозна година се очаква по-високо нарас­т­ване на пуб­лич­ните инвес­тиции поради дос­тигането на края на периода за усвояването на европейски сред­с­тва по прог­рам­ния период 20142020 г., както и очак­ванията за финализиране на инф­рас­т­рук­турни проекти.Заедно с процеса на въз­с­тановяване на заетостта се очаква и коефициен­тът на без­работица да намалее пър­воначално до 5,2% през 2021 г., а през след­ващите години и до 4,6%, на което ниво да се стабилизира. В края на 2021 г. прог­нозираме инф­лацията да се ускори до 2,8%, а сред­ногодиш­ната инф­лация до 2,1%, пише в мотивите към бюджет­ния закон. Минимал­ната работна зап­лата ще бъде повишена от 610 на 650 лв., като се планира да остане на това ниво до 2023 г. В бюджет­ния сек­тор отново ще има 10% ръст на зап­латите. С 30% ще скочат въз­наг­раж­денията на служителите, ангажирани на първа линия с пан­демията от COVID-19. Със 17% ще бъдат повишение зап­латите на учителите, което ще струва на хаз­ната 360 млн. лв. допъл­нително. Близо 58 млн. лв. ще струва повишението за непедагогичес­кия пер­сонал, с което общата сума за зап­лати в сек­тора става 417,8 млн. лв. Общо за сек­тор „Образование“ дър­жавата ще отдели 647,7 млн. лв. повече откол­кото даде за тази година. За здравеопаз­ване ще бъдат отделени 581,1 млн. лв. допъл­нително. 375,5 млн. лв. са за медицин­ски дей­ности, от които 326,6 млн. лв. за осигуряване на дос­тъпна, качес­т­вена и своев­ременна медицин­ска помощ на здрав­ноосигурените лица и 48,9 млн. лв. за медицин­с­ките дей­ности извън обх­вата на задъл­жител­ното здравно осигуряване. Пред­видени са 75 млн. лв. за осигуряване на вак­сина за COVID-19. От 1 януари догодина минимал­ната пен­сия се увеличава от 250 на 300 лева, а мак­симал­ната става 1440 лева при 1200 лева сега. Запазва се минимал­ният осигурителен доход за регис­т­рираните земедел­ски стопани и тютюноп­роиз­водители — 420 лв. Също така се запазва и мак­симал­ният осигурителен доход за всички осигурени — 3000 лв. През пър­вите три месеца на 2021 г. е пред­видено да продължи изп­лащането на допъл­нител­ните суми към пен­сиите на всички пен­сионери от 50 лв. 2,099 млрд. лв. ще бъде бюджетът за отб­рана през 2021 г., което е 1,69% от БВП. За сек­тор „Социална политика“ с отделени близо 1,350 млрд. лв. допъл­нително, което е доста повече откол­кото пред­ходни години. 607,3 млн. лв. са за активна и пасивна политика на труда, в т.ч. 300 млн. лв. по мяр­ката 60/40. 463 млн. лв. е пред­видила дър­жавата за отг­леж­дане на деца. От тази сума 73 млн. лв. са за семейс­т­вата с деца до 14-годишна въз­раст, при които родителите не могат да извър­ш­ват дис­тан­ционна работа от вкъщи и 390 млн. лв. са за месеч­ните помощи за отг­леж­дане за всяко дете, както и за увеличение на месеч­ната помощ за отг­леж­дане на деца до 1 г. и целевите помощи за ученици. 223,1 млн. лв. ще бъдат дадени за под­к­репа на хората с увреж­дания. Пред­с­тои проек­тите за актуализация на Бюджет 2020 г. и за Бюджет 2021 да бъдат одоб­рени от Минис­тер­ски съвет, а след това гласувани и в Народ­ното съб­рание.

България

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие