Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Чиновниците на Борисов написаха пълна двойка за управлението му

Чиновниците на Борисов написаха пълна двойка за управлението му

Чиновниците на Борисов написаха пълна двойка за управлението му

Премиерът отива в Брюксел да иска 9.7 млрд. евро с домашна работа за “слаб 2“

Изос­танала и провалена дър­жава. Така изг­лежда Бъл­гария, ако човек се зачете в най-важния национален стратегически документ, очер­таващ рам­ката за управ­ление на сред­с­т­вата от еврофон­довете за страната в периода 20212027 г. Така нареченото “Споразумение за пар­т­ньор­с­тво“, което Бъл­гария ще прати в Брюк­сел, за да оправ­дае защо иска 9.7 млрд. евро през след­ващите седем години, описва кар­тина на със­тоянието на страната, която тотално противоречи на бод­ряш­кия тон на премиера Бойко Борисов за процъф­тяваща дър­жава. Докумен­тът е писан от “работна група“ през пос­лед­ните 10 месеца и е пуб­ликуван за общес­т­вено обсъж­дане на правител­с­т­вения сайт Strategy.bg. По него са провеж­дани и нефор­мални кон­сул­тации със служ­бите на Европейс­ката комисия. “Фор­мулираните в документа приоритети за финан­сиране са изведени въз основа на анализ на социално-икономическо раз­витие на Бъл­гария 20072017 г.“, пише в анотацията към споразумението. Оказва се, че въп­рос­ният “анализ“ рисува отчай­ваща кар­тина за “социално-икономическото раз­витие“ на страната през пос­лед­ните 10 години. Споразумението започва с обрисуване на драматична кар­тина в сек­тор “Наука и иновации“, за да оправ­дае съз­даването на оперативна прог­рама с тази цел. “Незадоволителни резул­тати от фун­к­ционирането на науч­ната сис­тема“, “ниска продук­тив­ност“, “липса на връзка с биз­неса“ са само част от кон­турите на ситуацията в сек­тора. Изтъква се, че Бъл­гария е на пос­лед­ното, 27-о място в ЕС до дял на пуб­лич­ните раз­ходи за научна и раз­война дей­ност. Към 2018 г. се отчита спад с 15% в срав­нение с 2011 г. на мал­ките и средни пред­п­риятия със соб­с­т­вена иновация, 16% спад на пред­п­риятията с тех­нологични иновации, както и срив с 81% на продаж­бите на нови за пазара или фир­мата продукти като дял от оборота. Описанието на със­тоянието на страната продъл­жава със сферата на енер­гетиката, където се кон­с­татират поред­ните “успехи“ на Борисов: “най-енергоемката икономика в ЕС, израз­ход­ваща 3.6 пъти повече енер­гийни ресурси за произ­вод­с­тво на единица БВП от сред­ния енер­гиен раз­ход в ЕС“, “най-въглеродно интен­зив­ната дър­жава членка на ЕС с интен­зитет на емисиите на пар­никови газове към 2016 г. 4.3 пъти по-висок от сред­ното за ЕС ниво“. Посочва се още, че основ­ният нап­редък в областта на ВЕИ е пос­тиг­нат до 2013 г.(19%), докато през пос­лед­ните години прог­рес не се наб­людава. Бъл­гария е и “най-ресурсоемката икономика в ЕС, израз­ход­вайки 6.8 пъти повече суровини за произ­вод­с­тво на единица БВП от сред­ния суровинен раз­ход в ЕС“. Страната е на пос­лед­ното място в ЕС през 2017 г. и по отношение на прилагането на прин­ципа на кръгова икономика и внед­ряване на екоиновационни дей­ности според Европейски екоиновационен индекс. Отчита се още “силна амор­тизираност на водоп­ровод­ната мрежа“, “ниска степен на съот­вет­с­т­вие с изис­к­ванията на дирек­тивата за пречис­т­ване на град­с­ките отпадъчни води“, “необ­ходимост от намаляване на дела на депонираните отпадъци – нивото през 2017 г. от 61.8% е над 2.5 пъти по-високо от сред­ното за ЕС. За да убеди еврочинов­ниците, че ЕС трябва да инвес­тира в тран­с­порта у нас, правител­с­т­вото отчита поред­ните “дос­тижения“ на страната. На първо място е отбелязана нис­ката средна тех­ническа скорост и високата амор­тизираност на под­виж­ния със­тав на желез­ниците. Въп­реки хвал­бите на Борисов за пос­т­роени автомагис­т­рали, докумен­тът отчита “същес­т­веното изос­таване по отношение на пок­ритието със скорос­тни пътища спрямо ЕС — пок­ритието с автомагис­т­рали и скорос­тни пътища е едва 0.006 км/кв. км, пър­вок­лас­ните пътища са 14.7%, а автомагис­т­ралите едва 3.7%. от общата дъл­жина на репуб­ликан­с­ката пътна мрежа, посочва правител­с­т­вото. Около 1/3 от репуб­ликан­с­ката пътна мрежа остава с лошо качес­тво на път­ната нас­тилка. Към 2015 г. степента на завър­шеност на отсеч­ките от основ­ната ТEN-T мрежа в страната въз­лиза на едва 50%, което е петият най-нисък резул­тат в рам­ките на ЕС. Още по-тревожни са кон­с­татациите за резул­татите от социал­ните политики, които трябва да убедят ЕС, че трябва да отпусне пари по три оперативни прог­рами — за човешки ресурси, за образование и за храни. Бъл­гария е една от дър­жавите в ЕС с най-ниска раж­даемост, висок дял на смър­т­ност от болести на органи на кръвооб­ращението (65%), намаляване на населението в трудос­пособна въз­раст — за пос­лед­ните десет години относител­ният дял на населението на въз­раст 1564 години в общото население е намалял от 68.9% на 64.7%. Пуб­лич­ните раз­ходи за образование като процент от БВП са 3.6% за 2018 г. при средно 4.6% за ЕС. Бъл­гария е на 83-то място в света и 26-то място в ЕС по показателя качес­тво на образовател­ната сис­тема в изс­лед­ването Global Competitiveness Report 20172018 на Светов­ния икономически форум, като за пос­лед­ните десет години страната влошава пред­с­тавянето си с 19 позиции. Включените деца в образование и грижи в ранна дет­ска въз­раст са 83.9% за 2018 г. при 95.4% средно за ЕС. 47% от 15-годишните младежи у нас са фун­к­ционално нег­рамотни, 46.5% са с пос­тижения под критич­ния праг в областта на науката, а 44.4% са с недос­татъчно ниво на умения по математика, като изос­таването спрямо ЕС е повече от двойно във всички области на изс­лед­ването PISA 2018. Относител­ният дял на бед­ните е 22% за 2018 г. при 17.1% средно за ЕС и 26.6% при децата на въз­раст 017 г., като бед­ността е особено голяма сред най-уязвимите групи. Бъл­гария отчита и най-висок относителен дял на населението, живеещо в тежки материални лишения, три пъти по-висок от сред­ния за ЕС (20.9% за 2018 г.). Бъл­гария има и най-високо неравен­с­т­вото в раз­п­ределението на доходите в ЕС7.7 пъти раз­лика между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакин­с­т­вата при средно 5.2 пъти в ЕС. Страната е на пред­пос­ледно — 26-о място в ЕС, по правител­с­т­вени раз­ходи за социална защита — 12.4% от БВП средно за пос­лед­ните десет години при средно ниво за общ­ността 18.9% от БВП. Въп­реки изсипаните милиарди в регионално раз­витие у нас, правител­с­т­вото отчита “продъл­жаващо задъл­бочаване на регионал­ните раз­личия“. Югозапад­ният район, в който попада основ­ният икономически цен­тър на страната — столицата София, фор­мира 47.9% от БВП на страната през 2016 г., като увеличава приноса си с 2.4 процен­тни пун­кта за пос­лед­ните 10 години. Раз­ликата между най-развития (София-град) и най-изостаналия (Видин) в икономически план NUTS III район нарас­тва от 43 пъти през 2007 г. до 65 пъти през 2016 г. От Споразумението за пар­т­ньор­с­тво за новия прог­рамен период не става ясно какъв е ефек­тът от изсип­ването на еврофон­довете у нас през пос­лед­ните 7 години (2014 г. — 2020 г.) и защо вместо подоб­рение в много сфери се отчита влошаване. Основ­ната част от споразумението пред­с­тав­лява обещания на правител­с­т­вото за подоб­рение по всички гореиз­б­роени показатели, за което страната се надява да получи 9.7 млрд. евро през след­ващите седем години.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие