Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

Проблемите - ниска производителност, подпомагане, внос на съмнителни цени

Бъл­гария не може да задоволи вът­реш­ното тър­сене от плодове и зелен­чуци. Това означава, че произ­вод­с­т­вото не расте с тем­повете на вът­реш­ния пазар. Основ­ните причини за това са нис­ката произ­водител­ност на стопан­с­т­вата и вноса на съм­нително ниски цени, показва анализ на кон­сул­тан­т­с­ката ком­пания “ИнтелиАгро“. Прочуването е изпол­з­вало официални данни на Минис­тер­с­т­вото на земеделието, НСИ, Еврос­тат, ФАО и други. Изс­лед­ването е нап­равено в кон­тек­ста на нарушената рит­мич­ност във веригата на дос­тавки, породена от кризата с Covid-19, въведените мерки за засил­ване на бъл­гар­ски храни в супер­мар­кетите, както и във връзка с началото на заседанията на работ­ната група, която под­готвя Национал­ния стратегически план за раз­витие на сел­с­кото стопан­с­тво през прог­рам­ния период 20212027 година. Към тези причини произ­водителите добавят и под­помагането за сек­тора, което е в пъти по-ниско спрямо други европейски страни. От “ИнтелиАгро“ твър­дят, че под­помагането на бъл­гар­с­ките фер­мери вече доб­лижава това на европейс­ките им колеги, на което фер­мерите кон­т­рират, че чуж­дите фер­мери вече са няколко обиколки преди тях. Раз­разилата се пан­демия показа, че Бъл­гария е продовол­с­т­вено зависима дър­жава, а осигуряването на прех­раната е част от национал­ната сигур­ност, комен­тира пред Mediapool Красимир Кум­чев, който обработва около 900 дка с плодове и зелен­чуци. Проуч­ването на “ИнтелиАгро“ пов­дига и въп­роси относно дос­товер­ността на някои от официал­ните данни. Нап­ример — цените, на които се внасят ябълки и круши, или сред­ните добиви от декар, комен­тира Николай Въл­канов, управител на “ИнтелиАгро“ пред Mediapool. Бъл­гария произ­вежда дос­татъчно само череши, сливи и малини Анализът показва, че произ­вод­с­т­вото на плодове и зелен­чуци у нас не успява да задоволи вът­реш­ното тър­сене при 16 от 19 изс­лед­вани кул­тури през нас­тоящия прог­рамен период. Един­с­т­вено при произ­вод­с­т­вото на череши, сливи и малини са задоволени изцяло нуж­дите на вът­реш­ния пазар. Нез­начителен внос има от Тур­ция и Гър­ция при ран­ните череши за прясна кон­сумация. Въп­роси обаче предиз­виква цената, на която това става — 1.31 лв./кг от Гър­ция при условие, че в магазините килог­рамът в началото на сезона стига и цена от 30 лв. При девет от изс­лед­ваните кул­тури има влошаване на степента на задоволяване вът­реш­ното тър­сене с национално произ­вод­с­тво спрямо пред­ход­ния прог­рамен период. Това са ябълки, круши, кай­сии, прас­кови, ягоди, домати, крас­тавици, пат­ла­джан, пипер, салати и кар­тофи, показ­ват дан­ните на МЗХГ и ITC. При част от тези кул­тури, като нап­ример пипер, зеле, прас­кови и ябълки изобщо не се наб­людава увеличение на произ­вод­с­т­вото между двата прог­рамни периода. Подоб­рение има при произ­вод­с­т­вото на зеле, лук, мор­кови и дини, където има рас­теж. При пъпешите няма промяна между вът­реш­ното тър­сене и произ­ведената продук­ция за двата прог­рамни периода 20072013 и 20142020. Тези резул­тати означават, че произ­вод­с­т­вото на плодове и зелен­чуци у нас не расте с тем­повете на вът­реш­ния пазар. При една пан­демия и зат­варяне на границите, както се случи в периода март — май 2019 г., това пос­тавя под риск продовол­с­т­вената сигур­ност, комен­тира Красимир Кум­чев. Бъл­гар­с­ките фер­мери не са кон­курен­тни, стопан­с­т­вата ни са екс­тен­зивни Една от причините е, че бъл­гар­с­ките земедел­ски стопан­с­тва не са кон­курен­тни на основни износителки в ЕС, но дори и на страни от региона като Сър­бия и Тур­ция нап­ример, комен­тира Николай Въл­канов. Не сме кон­курен­тни, защото европейс­ката политика и в час­т­ност бъл­гар­с­ката е сбър­кана по отношение на под­помагането на фер­мерите, смята Красимир Кум­чев. По думите му бъл­гар­с­ките фер­мери и тези в раз­витите европейски страни не са пос­тавени при равни условия. Европейс­ките получават по-високи суб­сидии. Освен това бъл­гар­с­ките фер­мери нямат увереност, че правилата няма да се променят при всяко след­ващо правител­с­тво, комен­тира Кум­чев. Нап­ример при съз­даването на трай­ните насаж­дения са необ­ходими най-малко пет години, за да започне да се връща инвес­тицията и дър­ветата да раж­дат при средна продъл­жител­ност на живот на дър­ветата от около 30 години. В същото време не се знае колко дълго този сек­тор ще получава под­к­репа, за да не е на загуба. През пос­лед­ните години нап­ример има проб­лем с цената на ябъл­ките. Според официал­ната статис­тика те се внасят на цени между 20 ст. и 40 ст. на килог­рам основно от Полша и Северна Македония. В същото време цените в магазините средно са около 1.80 лв. — 2 лв. за килог­рам, на промоция в големите вериги стигат и до 1 лв. Въз­мож­ните обяс­нения за това са или става въп­рос за кон­т­рабанда, или тези фер­мери получават голямо под­помагане, за да не работят на загуба, посочи Кум­чев. В тази некон­курен­тна среда много фер­мери започ­наха масово да изкореняват градини с ябълки, защото не могат да си поз­волят да работят на загуба, посочи още той. Анализът на “ИнтелиАгро“ показва, че страната ни задоволява едва половината от нуж­ните ни количес­тва с ябълки за вът­реш­ния пазар. В същото време произ­водителите са принудени да ги продават на цени от 8 ст. до 12 ст. на преработ­вател­ните пред­п­риятия, тъй като пазарът е залят в момента с ябълки. Въл­канов посочва като проб­лем факта, че стопан­с­т­вата са екс­тен­зивни — ниски добиви, липса на тех­ника и складове за съх­ранение на готовата продук­ция. Дава пример, че сред­ния добив от декар на ябълки у нас е сред най-ниските на кон­курен­тни на нас пазари. За срав­нение добивът на ябълки от декар в Холан­дия е 3670 кг. Обвър­заното под­помагане В док­лада на “ИнтелиАгро“ за среден добив у нас са посочени дан­ните от став­ката за обвър­заното под­помагане. То беше въведено през нас­тоящия прог­рамен период (20142020 г.) с цел да се стимулира произ­вод­с­т­вото на плодове и зелен­чуци. През предиш­ния прог­рамен период (20072013 г.), нямаше под­помагане за този сек­тор. Така бъл­гар­с­кото сел­ско стопан­с­тво стана монокул­турно — предимно се отг­леж­даха зър­нени кул­тури, където отиваха големите суб­сидии. За да се промени тази негативна тен­ден­ция през след­ващия прог­рамен период беше въведено обвър­заното под­помагане, като Бъл­гария е сред 19-те страни в ЕС, които защитават този модел да продължи и през след­ващия прог­рамен период (20212027 г.). Анализът на “ИнтелиАгро“ показва, че основ­ните плащания (базово+зелено) за Бъл­гария остават много под сред­ните за ЕС. За срав­нение съседна Гър­ция получава три пъти по-голяма под­к­репа от ЕС от нас. След нас са един­с­т­вено Пор­тугалия и Румъния. Сред­ната ставка на обвър­заната под­к­репа за плодове и зелен­чуци в 19-те страни от ЕС, които я прилагат, е 251 евро/ха. Най-висока е във Фран­ция — 782 евро/ха, а най-ниска е в Словакия — 106 евро/ха. За Бъл­гария сред­ното под­помагане е 541 евро/ха, показва анализът на “ИнтелиАгро“. Според него повечето дър­жави под­к­репят ограничен брой кул­тури. Нап­ример Италия и Испания — само домати, а Полша — домати и меки плодове. Ако Полша не под­к­репя произ­вод­с­т­вото на ябълки, цената на която се внасят у нас — 0.39 лв./кг буди множес­тво въп­роси. Причината е, че от нея трябва да се извади амбалаж, тран­с­порт, труд, торове и препарати. Така се получава, че пол­с­кия фер­мер работи на загуба. От “ИнтелиАгро“ смятат, че суб­сидиите вече не са фак­тор в кон­курен­цията. Но фер­мерите са на точно обрат­ната позиция. За след­ващия прог­рамен период от “ИнтелиАгро“ препоръч­ват обвър­заното под­помагане да се прецизира така, че общото под­помагане за дадена кул­тура да не над­х­върля рав­нището на под­помагане на същата кул­тура в кон­курен­т­ните на Бъл­гария дър­жави. Освен това да се прецезира и по линията “пресен пазар — преработка“ или “интен­зивно — екс­тен­зивно“. От кон­сул­тан­т­с­ката ком­пания пред­лагат още да има и специални под­мерки по сел­с­ката прог­рама за сек­тор “Плодове и зелен­чуци“ с неп­рекъс­нато отворен прием, а раз­мерът и процен­тът за финан­сиране да отчита и историята на стопан­с­т­вото. Пред­лага се да се съз­дадат и демон­с­т­рационни стопан­с­тва, където да се пред­с­тавят нови сор­тове и тех­нологии. Големият проб­лем е в краденето на европейс­ките сред­с­тва и факта, че те не винаги стигат до истин­с­ките произ­водители, комен­тира Красимир Кум­чев. Той заяви, че още преди 8 години е патен­товал методика за раз­п­ределение на европейс­ките суб­сидии за земеделие, с която се спират кражбите.“Като чуят, че няма никакви кражби, никое правител­с­тво не иска да я приложи“, каза в зак­лючение Кум­чев.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие