Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Христо Михайловски: С действията си ББР предизвиква лош имидж на България по света

Христо Михайловски: С действията си ББР предизвиква лош имидж на България по света

Христо Михайловски: С действията си ББР предизвиква лош имидж на България по света

Във вът­решен план Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие е изгубила своя имидж на банка, която помага на мал­кия и среден биз­нес, а с дейс­т­вията си предиз­виква лош имидж на Бъл­гария по света. Това каза в предаването “Преди всички“ Христо Михай­лов­ски, който ръководи Бъл­гар­с­ката аген­ция за кредитен рей­тинг. „Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие много отдавна във вът­решен план не изпъл­нява тези фун­к­ции, с които бе съз­дадена 1998 година — с цел да помогне на мал­кия и среден биз­нес. Ние в момента виж­даме, че и дър­жавата я изпол­зва да лъска, да може да нап­рави прив­лекателна сис­темата. Тя е изпол­з­вана не по пред­наз­начение.“ В комен­тара си по меж­дународ­ното раз­с­лед­ване за пране на пари през водещи световни банки, в което са замесени и имена на бъл­гар­ски банки, Христо Михай­лов­ски посочи, че трябва да се помисли какво влияние могат да окажат тези раз­к­рития върху бан­ковата сис­тема, отдел­ните банки и в глобален план. Парите идват от страни с доста раз­вити бан­кови сис­теми и сериозен кон­т­рол, под­черта екс­пер­тът. „Тези депозити, които са били преведени, които влизат и излизат от тези банки, те не могат да предиз­викат никакъв риск, фун­к­ционален, лик­виден риск. Един­с­т­веното, което могат да предиз­викат, това е репутационен риск“, изтъкна Христо Михай­лов­ски и отбеляза, че този репутационен риск ще бъде вън­ш­нополитически и вън­ш­ноикономически. От гледна точка на бан­ковата сис­тема няма никаква опас­ност, тя е абсолютно стабилна, категоричен е Михай­лов­ски, който уточни, че ББР и Инвест банк са малки банки, които не са в списъка на значимите банки за дирек­тен над­зор от страна на Европейс­ката цен­т­рална банка. „По отношение на прането на пари — това е глобален проб­лем и тук основно трябва да се намеси ДАНС и “Бан­ков над­зор“. А по отношение на управ­лението на ББР с ней­ната пред­метна дей­ност, тук вече трябва да се търси политичес­кото решение на правител­с­т­вото.“ Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие излезе с позиция по повод изтек­лите документи от финан­совото разуз­наване на САЩ, извес­тни като досиетата “FinCen“. В раз­с­лед­ването на Меж­дународ­ния кон­сор­циум на раз­с­лед­ващите жур­налисти е спомената Насър­чителна банка (старото име на ББР — бел.ред) като учас­т­ник в сделка през 2016 г., определена като съм­нителна. “Групата на Бъл­гар­ска банка за раз­витие следва стрик­тна политика за предот­в­ратяване на финан­совите прес­тъп­ления, изпирането на пари и финан­сирането на тероризма, съг­ласно изис­к­ванията на бъл­гар­с­кото и меж­дународ­ното законодател­с­тво“, се под­чер­тава в позицията на ББР. Уточ­нява се също, че в бан­ката дейс­т­ват вът­решни правила и фун­к­ционира специализирана служба, която извър­шва ком­п­лек­сни проверки на клиен­тите и осъщес­т­вява комуникация с ком­петен­т­ните органи. В раз­с­лед­ването на Меж­дународ­ния кон­сор­циум на раз­с­лед­ващите жур­налисти са замесени имената на три банки, опериращи в Бъл­гария. Парич­ните операции, мар­кирани като съм­нителни, са в раз­мер на над 60 млн. долара.

България

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...