Коронакризата препъна покачването на жилищните цени у нас

Коронакризата препъна покачването на жилищните цени у нас

Коронак­ризата изг­лежда е “заразила“ и пазара на жилищни имоти у нас. Индек­сът на жилищ­ните цени в Бъл­гария се понижава с 1,1% на тримесечна база през второто тримесечие (през голяма част от което бе в сила извън­ред­ното положение в страната), сочат данни на Национал­ния статис­тически инс­титут, раз­п­рос­т­ранени вчера. Спадът бележи обръщане на тен­ден­цията от пос­лед­ните близо пет години, като това е пър­вото понижение на индекса от третото тримесечие на 2015 г. насам, сочи анализ на дан­ните на НСИ. Свиването на жилищ­ните цени е по-изразено при новите апар­таменти — с 1,3%, докато при същес­т­вуващите имоти намалението е с 0,9%. Ограничител­ните мерки, които бяха в сила през второто тримесечие, дават своето отражение и върху годиш­ния ръст. В срав­нение със същото тримесечие на миналата година тем­път на нарас­т­ване на ценовия индекс се забавя до 2,9% — най-слабото пос­къп­ване също от близо пет години. През пър­вото тримесечие беше регис­т­рирано пос­къп­ване на жилищата от 4,7%, а през второто тримесечие на миналата година — от 5 на сто. Ръс­тът на цените на новите апар­таменти в страната на годишна база е по-слаб — 0,8%, а при същес­т­вуващите покач­ването е с 4,2%. Брокери на имоти вече отчетоха спад на сдел­ките заради ограничител­ните мерки и пос­лед­с­т­вията от пан­демията. Меж­дин­ните данни за юли и август обаче показ­ват завишаване на обема от сделки спрямо пред­ход­ните месеци, отчете пред Investor.bg Доб­ромир Ганев, основател на ком­панията за нед­вижими имоти ФОРОС и пред­седател на УС на Национално сдружение “Нед­вижими имоти“. Той прог­нозира неиз­бежен спад на цените, но според него понижението ще в рам­ките на около 5% на годишна основа. Дан­ните на НСИ са пред­варителни и се отнасят за новопос­т­роени и същес­т­вуващи жилища (апар­таменти), закупени от домакин­с­т­вата. Не се включ­ват продажби в курор­тни ком­п­лекси.