Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 800 млн. евро загуби за туризма ни заради Ковид-19

800 млн. евро загуби за туризма ни заради Ковид-19

800 млн. евро загуби за туризма ни заради Ковид-19

Държавата „отсъства“ в решаването на проблемите в бранша през първите 6 месеца на кризата приходи

Кризата, причинена от коронавируса, лишава бъл­гар­с­кия туризъм от приб­лизително 800 млн. евро, съоб­щава investor.bg, цитирайки анализ на Бъл­гар­с­ката академия на науките (БАН) за предиз­викател­с­т­вата пред туризма у нас в кон­тек­ста на Covid-пандемията. Пан­демията е под­ложила на без­п­рецеден­тен натиск турис­тичес­ката индус­т­рия в Бъл­гария. За месеците на блокадите — април, май, юни, още преди старта на актив­ния летен сезон, сривът е с над 90 на сто и при реализираните нощувки, и при броя на пренощували лица. До момента общият спад в тър­говията, хотелиер­с­т­вото и рес­торан­тьор­с­т­вото е 18% спрямо нивата през 2019 г., като най-силно са засег­нати общините, които раз­читат на прив­личане на чуж­дес­т­ранни туристи. Там е кон­цен­т­рирана загубата на работни места. Бъл­гар­с­ките туристи не може да ком­пен­сират загубите от лип­ващите чуж­денци това лято на Чер­номорието, показва анализът. Що се отнася до зим­ния туризъм в Бъл­гария, то той е с много по-ниски показатели от лет­ния, дори и без криза. По тази причина, въп­реки мер­ките, не може да се очаква приходите от зим­ните курорти да ком­пен­сират загубите от лет­ните (особено пред­вид факта, че към момента Авс­т­рия не планира да зат­варя своите ски курорти), отчита се в анализа. Според екс­пер­тите зимно-пролетният кон­ферен­тен и биз­нес туризъм е въз­можна свободна пазарна ниша към момента, но за целта трябва да се подоб­рят условията за път­ничес­кия въз­душен тран­с­порт и да се овладее инф­лацията при този тип услуги. Анализът кон­с­татира, че дър­жавата „отсъс­тва“ в решаването на проб­лемите в туризма през пър­вите 6 месеца на кризата (март-август) — мяр­ката 60/40 не работи ефек­тивно в туризма, където има много сезонни работ­ници в големите хотел­ски ком­п­лекси от една страна, и много неп­латени семейни работ­ници в къщите за гости и мал­ките семейни хотели, които фак­тически нямат трудов договор. Според анализаторите намаляването на ДДС за рес­торан­тите не е ефек­тивно спрямо пот­ребител­с­ките цени, но това може да е час­тичен ефект от сивите дей­ности в сек­тора. Ако има нова вълна от Covid-19 през декем­ври анализаторите препоръч­ват да се намери решение за редуциран капацитет, но да не се зат­варят хотелите, защото декем­в­рийс­ките праз­ници са най-голямата въз­мож­ност да се ком­пен­сират поне малко загубите, така че да се дочака след­ващият сезон и да могат да се обс­лужат кредитите.

България

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

42-ма души са загубили бит­ката с коронавируса през пос­лед­ното денонощие. 2 243 са новите случаи при нап­равени малко над 7 600 PCR теста, кое…

Прочети още:

Loading...

Култура

Започва символично издание на фестивала в Кан

Кинофес­т­валът в Кан, който отмениха през пролетта заради пан­демията от Covid-19, организира сим­волично трид­невно мини издание с прожек­ция на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Рома отрази уволнението на треньора на ЦСКА

След­ващият съпер­ник на ЦСКА в груповата фаза на Лига Европа Рома отрази раз­дялата на клуба от “Бъл­гар­ска армия“ с досегаш­ния нас­тав­ник Стаме…

Прочети още:

Loading...

Свят

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Допит­ване, пред­с­тавено в мес­тни медии, определи десетте най-дразнещи пос­тъпки за бел­гий­ците по време на епидемия, предаде БТА.

На първо място…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...