Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бъл­гария намаляват очак­ваните години на обучение, като се отчита и спад в качес­т­вото на образованието, става ясно от пос­лед­ната актуализация на Индекса на човеш­кия капитал на Светов­ната банка, който измерва резул­татите от човеш­кия капитал преди пан­демията по целия свят. Пан­демията Covid-19 обаче зап­лашва пос­тиг­натия до момента нап­редък, тъй като правител­с­т­вата се борят да под­дър­жат здравни и образователни услуги, налагайки ограничения в защита на общес­т­веното здраве, включително зат­варяне на училища. Док­ладът тази година включва десетилетен анализ на раз­витието на човеш­кия капитал от 2010 до 2020 г. в 103 страни. Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, които са пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието. Като цяло здрав­ните резул­тати в региона са срав­нително добри според светов­ните стан­дарти. През пос­лед­ните 10 години дет­с­ката смър­т­ност е спад­нала значително, като Азер­байджан, Беларус и Русия отчитат най-големи подоб­рения по отношение на дет­с­ката смър­т­ност. По същия начин нивата на нарушено дет­ско раз­витие заради недох­ран­ване на децата също са намалели значително най-вече в Албания, Азер­бейджан, Северна Македония и Тур­ция. Резул­татите от основ­ното образование в региона са смесени, въп­реки че регионът се пред­с­тавя добре според светов­ните стан­дарти. През пос­лед­ното десетилетие очак­ваните години на обучение се увеличиха, като Азер­байджан, Албания, Черна гора, Полша и Русия пос­тиг­наха най-голям нап­редък — главно благодарение на подоб­ренията в сред­ните училища и запис­ванията в предучилищна въз­раст. В същото време очак­ваните години на обучение намаляват в редица страни, включително Бъл­гария, Мол­дова, Румъния и Украйна. Качес­т­вото на образованието като средна величина не се е подоб­рило в региона през пос­лед­ното десетилетие. Страните, в които се наб­людава спад в качес­т­вото на образованието, включ­ват Бъл­гария и Украйна. Дър­жавите, които са пос­тиг­нали нап­редък в качес­т­вото на образованието включ­ват Албания, Мол­дова и Черна гора. Индек­сът на човешки капитал (HCI) на Светов­ната банка раз­г­лежда траек­торията на едно дете от раж­дането му до 18-годишна въз­раст, изпол­з­вайки показатели като оцеляване (от раж­дането до 5-годишна въз­раст); очак­вани години на основно и средно образование, претег­лени през качес­т­вото; нарушено дет­ско раз­витие заради недох­ран­ване; както и нива на оцеляване при въз­рас­т­ните. Индек­сът за 2020 г., базиран на данни до март тази година, предос­тавя изходни данни за нивата преди пан­демията, които ще бъдат полезни за здрав­ните и образователни политики и инвес­тиции в периода на въз­с­тановяване след пан­демията.