Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бъл­гария намаляват очак­ваните години на обучение, като се отчита и спад в качес­т­вото на образованието, става ясно от пос­лед­ната актуализация на Индекса на човеш­кия капитал на Светов­ната банка, който измерва резул­татите от човеш­кия капитал преди пан­демията по целия свят. Пан­демията Covid-19 обаче зап­лашва пос­тиг­натия до момента нап­редък, тъй като правител­с­т­вата се борят да под­дър­жат здравни и образователни услуги, налагайки ограничения в защита на общес­т­веното здраве, включително зат­варяне на училища. Док­ладът тази година включва десетилетен анализ на раз­витието на човеш­кия капитал от 2010 до 2020 г. в 103 страни. Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, които са пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието. Като цяло здрав­ните резул­тати в региона са срав­нително добри според светов­ните стан­дарти. През пос­лед­ните 10 години дет­с­ката смър­т­ност е спад­нала значително, като Азер­байджан, Беларус и Русия отчитат най-големи подоб­рения по отношение на дет­с­ката смър­т­ност. По същия начин нивата на нарушено дет­ско раз­витие заради недох­ран­ване на децата също са намалели значително най-вече в Албания, Азер­бейджан, Северна Македония и Тур­ция. Резул­татите от основ­ното образование в региона са смесени, въп­реки че регионът се пред­с­тавя добре според светов­ните стан­дарти. През пос­лед­ното десетилетие очак­ваните години на обучение се увеличиха, като Азер­байджан, Албания, Черна гора, Полша и Русия пос­тиг­наха най-голям нап­редък — главно благодарение на подоб­ренията в сред­ните училища и запис­ванията в предучилищна въз­раст. В същото време очак­ваните години на обучение намаляват в редица страни, включително Бъл­гария, Мол­дова, Румъния и Украйна. Качес­т­вото на образованието като средна величина не се е подоб­рило в региона през пос­лед­ното десетилетие. Страните, в които се наб­людава спад в качес­т­вото на образованието, включ­ват Бъл­гария и Украйна. Дър­жавите, които са пос­тиг­нали нап­редък в качес­т­вото на образованието включ­ват Албания, Мол­дова и Черна гора. Индек­сът на човешки капитал (HCI) на Светов­ната банка раз­г­лежда траек­торията на едно дете от раж­дането му до 18-годишна въз­раст, изпол­з­вайки показатели като оцеляване (от раж­дането до 5-годишна въз­раст); очак­вани години на основно и средно образование, претег­лени през качес­т­вото; нарушено дет­ско раз­витие заради недох­ран­ване; както и нива на оцеляване при въз­рас­т­ните. Индек­сът за 2020 г., базиран на данни до март тази година, предос­тавя изходни данни за нивата преди пан­демията, които ще бъдат полезни за здрав­ните и образователни политики и инвес­тиции в периода на въз­с­тановяване след пан­демията.

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...