Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Кражба на ток за 2,5 милиона лева бе разкрита в Кюстендил

Кражба на ток за 2,5 милиона лева бе разкрита в Кюстендил

Под ръковод­с­т­вото на Районна прокуратура – Кюс­тен­дил се води раз­с­лед­ване по образувано досъдебно произ­вод­с­тво за извър­шено прес­тъп­ление по чл. 234в, ал. 1 от НК и по чл. 195, ал. 1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. Поводът за него е пос­тъпило съоб­щение от длъж­нос­тно лице за неп­равомерно осъщес­т­вено присъединяване към елек­т­рораз­п­ределителна мрежа. На 11.08.2020 г., на ул. „Прогона“ в гр. Кюс­тен­дил, от трафопост ТП „Зат­вора“, било кон­с­татирано незаконно отнемане на елек­т­рическа енер­гия от владението на соб­с­т­веника „ЧЕЗ Раз­п­ределение Бъл­гария“ АД. В хода на изяс­няване на случая са били извър­шени огледи на мес­топ­роиз­шес­т­вие – два трафопоста. Претър­сени са били сгради на ул. „Оборище“ и ул. „Прогона“ в града, стопанис­вани от С.К. от гр. София. Било е установено, че в тях са изг­радени т.нар „ферми“ за добив на крип­товалута. Налице са били май­нинг уст­ройс­тва (ригове), ком­пютърни ком­поненти, сис­тема за охлаж­дане от вен­тилатори, въз­душна елек­т­рическа инс­талация за зах­ран­ване на май­нинг уст­ройс­т­вата и свър­зани с тях раз­лични ком­поненти. С оглед установяване периода на пол­з­ването на всяко от уст­ройс­т­вата, както и изчис­ляване на точ­ния раз­мер на нанесената щета от извър­шеното прес­тъпно деяние, пред­с­тои наз­начаване на тех­ническа екс­пер­тиза. Дейс­т­вията по раз­с­лед­ването продъл­жават. „По пред­варителни данни стой­ността на отнетата енер­гия е над 2,5 милиона лева, което грубо казано се рав­нява на кон­сумацията на елек­т­рическа енер­гия от целия град Кюс­тен­дил за един месец в лет­ния период. За момента помещенията са запечатани, тъй като пред­с­тоят огледи. Това са големи количес­тва машини”, заяви район­ният прокурор Ивайло Илиев. „Това е най-мащабната кражба, която установяваме”, заяви Филип Йор­данов, пред­с­тавител на елек­т­рораз­п­ределител­ното дружес­тво.

България

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...