Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) КНСБ поиска данък богатство и необлагаем минимум

КНСБ поиска данък богатство и необлагаем минимум

Въвеж­дане на еднок­ратен данък само за 2020-а година върху притежаваното движимо и нед­вижимо имущес­тво и на финан­сови активи над определена стой­ност заради кризата с COVID-19 — това пред­лага КНСБ в пакет от данъчни промени. Стой­ността за налагането на този данък „богат­с­тво“ ще се договори в Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво, пред­лагат още син­дикалис­тите. От КНСБ припом­ниха, че подобна форма на облагане със своеоб­разен данък “богат­с­тво“ същес­т­вува в редица европейски икономики. Син­дикалис­тите лан­сират цялос­тна визия за промени в данъч­ната сис­тема. Основен акцент в нея е въвеж­дане на необ­лагаем минимум кол­кото минимал­ната работна зап­лата плюс схемата 15/15/15, а именно 15% данък върху доходите на физичес­ките лица, върху доходите на юридичес­ките лица и намаляване от 20 на 15 на сто на общата ставка на Данък добавена стой­ност. Икономичес­кият екс­перт на син­диката Любос­лав Кос­тов комен­тира ефек­тите: “Приходите ще намалеят с 1,5 млрд. Това е основно и заради въвеж­дането на необ­лагаем минимум. Хората ще получат повече раз­полагаеми сред­с­тва, не по-малко, но пък тези пари ще бъдат ком­пен­сирани от фис­кална гледна точка с ръста на Данък върху доходите на юридичес­ките лица. Основ­ният дефицит ще дойде от намалението на основ­ната ставка на ДДС от 20 на 15 % , там загубите ще бъдат около 3 милиарда лева, но пък ние пред­лагаме много други данъци, играят един допъл­ващ харак­тер“ Сред пред­лаганите данъци са Данък върху финан­совите тран­зак­ции, дигитален данък, също така пос­тепенно увеличаване на мак­симал­ния осигурителен доход от 3 000 лева до 10 — крат­ния раз­мер на минимал­ната зап­лата. “Въвеж­дайки необ­лагаем минимум и вдигайки подоход­ният данък от 10 на 15 процента, това няма да доведе до повече данъци за хората, а точно обрат­ното — ще доведе до по-малко. Ако човек работи на минимална зап­лата, тя ще бъде 650 лева догодина, той ще спечели от тези наши промени, на година, 672 лева допъл­нително и по този начин ще повиши своята реална покупателна способ­ност. Реално за него това ще бъде 13 работна зап­лата. Давам пример, ако работи и получава зап­лата 1 000 лева, пък ще печели 653 лева“, допълни Кос­тов .

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие