10 000 лв. глоба за животински храни без здравна маркировка

Депутатите гласуваха на второ четене тек­с­тове от дъл­гоочак­вания Закон за управ­ление на агрох­ранител­ната верига, предаде БТА. В проек­тозакона са пред­видени и по-солени глоби за нарушителите. Нап­ример за тър­говци, които пус­нат на пазара храни от животин­ски произ­ход без здравна или иден­тификационна мар­кировка, се наказ­ват с глоба от 3000 до 5000 лв., а при пов­торно нарушение – от 5000 до 7000 лв. Когато нарушението е извър­шено от юридическо лице или едноличен тър­говец, се налага имущес­т­вена сан­к­ция от 7000 до 10 000 лв., а при пов­торно нарушение – от 13 000 до 15 000 лв. С изпъл­нението на новия нор­мативен акт ще бъдат ангажирани основно три минис­тер­с­тва – на земеделието, на здравеопаз­ването и на икономиката. По този изцяло нов закон се работи от няколко години. Пър­вото му четене в Пар­ламента мина на 7 фев­руари, а всъщ­ност проек­тодокумен­тът беше пред­мет на гласуване още от предиш­ното Народно съб­рание. „Тогава обаче въз­ник­наха някои проб­леми. От определени сек­тори имаше нераз­биране какъв е този хоризон­тален закон, защо е необ­ходим, нали си имаме сек­торни закони. Това е една по-нова идея, затова имаше зат­руд­нения по трасето“, комен­тира преди време за Агри.БГ д-р Димитър Димит­ров от земедел­с­кото минис­тер­с­тво. Тогава той уточни, че проек­тозаконът е свър­зан с нов рег­ламент на ЕС от 2017 г. относно официал­ния кон­т­рол и дей­ности в областта на законодател­с­т­вото за храните. Новото в този рег­ламент е, че слага в обща рамка на кон­т­рол всички сек­тори по агрох­ранител­ната верига – от произ­вод­с­т­вото на продукти до тър­говията. „В момента имаме много закони – за ветеринарно-медицинската дей­ност, рас­тенията, храните, фуражите. Те и към момента фун­к­ционират, но начинът, по който се осъщес­т­вяват кон­т­ролът и изис­к­ванията към ком­петен­т­ните органи, понякога са доста раз­лични. Под­чиняват се на раз­лични прин­ципи и механизми“, обяс­нява екс­пер­тът. Идеята на Минис­тер­с­т­вото на земеделието е с този нов нор­мативен акт да се съз­даде едно хоризон­тално ниво, което е над тези закони, без да ги отменя. Да се установят общи прин­ципи на официален кон­т­рол, а най-важното е, че всичко, което го касае, да бъде налично в Интер­нет, категоричен бе Димит­ров.