Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 27 дни извънредно положение = 61 644 безработни

27 дни извънредно положение = 61 644 безработни

27 дни извънредно положение = 61 644 безработни

32 000 от тях са подали заявления за парични обезщетения, средният им размер е около 650 лева

От началото на извън­ред­ното положение 61 644 души са подали заяв­ления като тър­сещи работа. Тази бройка включва без­работни лица, лица освободени от работа в Бъл­гария, хора, които са се завър­нали от чуж­бина, както и под­ведени за регис­т­рация с цел получаване на помощи. Завър­налите се от чуж­бина са 754 души. Това съобщи минис­търът на труда и социал­ната политика Деница Сачева по време на брифинг в Минис­тер­ски съвет. 32 000 от тях са подали заяв­ления за парични обез­щетения за без­работица. В момента 15 404 души получават обез­щетения за без­работица, които са в среден раз­мер около 650 лв., уточни още тя. От началото на извън­ред­ното положение се обработ­ват средно по около 5000 заяв­ления за без­работица дневно. За петък (3 април), те са 5100. Най-засегнати са сек­торите на тър­говията и преработ­ващата промиш­леност (дрехи, дърво, хар­тия, плас­т­маса), след­ват кул­тура, спорт и раз­в­лечение. Сек­торите на тран­с­порта и строител­с­т­вото са срав­нително слабо засег­нати от тази тен­ден­ция, обясни още минис­тър Сачева. 9730 души са намерили работа от началото на извън­ред­ното положение. Работа се намира основно в сек­тора на тър­говията и дос­тав­ките, социални дей­ности, рецик­лиране на отпадъци. Минис­тър Сачева обясни, че под 3% от докумен­тите за обработка са подадени по елек­т­ронен път. Тя под­черта, че всички документи, които трябва да бъдат подавани в бюрата по труда, могат да бъдат подадени елек­т­ронно или по пощата и призова всички, които имат тази въз­мож­ност да я изпол­з­ват, за да не се струп­ват твърде много хора пред бюрата по труда. Всички срокове по ТЕЛК и НЕЛК решения са автоматично удъл­жени до края на извън­ред­ното положение, така че не е необ­ходимо под­новяване на докумен­тите в момента. Нап­равени са промени, които поз­воляват хората, които са в неп­латен отпуск, да работят на втори трудов договор, където това е въз­можно. За това не се изис­ква раз­решение от работодателя на основ­ния трудов договор, обясни още социал­ният минис­тър. Всички, които имат желание да се включат в сел­с­кото стопан­с­тво, имат тази въз­мож­ност, като ще продъл­жат да получават своите обез­щетения за без­работица. В тази връзка на земедел­с­ките произ­водители е поз­волено този сезон договорите за заетост да не са еднод­невни, а за целия период – 90 дни. Тя призова земедел­ците нав­ременно да подават свобод­ните работни места, за да могат от минис­тер­с­т­вото да насоч­ват хората.

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...