Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Агроминистърът: Големите търговски обекти ще бъдат задължени да предлагат местна регионална продукция на потребителя

Агроминистърът: Големите търговски обекти ще бъдат задължени да предлагат местна регионална продукция на потребителя

Агроминистърът: Големите търговски обекти ще бъдат задължени да предлагат местна регионална продукция на потребителя

Договорили сме мес­т­ните тър­говци на храни да пред­лагат родно произ­вод­с­тво на плодове и зелен­чуци, каза вчера минис­търът на земеделието, храните и горите Десис­лава Танева на брифинг в Минис­тер­с­кия съвет днес. Танева благодари на всич­ките 160 мес­тни тър­говци от всички области в страната с повече от два обекта, които, по думите й, са проявили отговор­ност и заг­риженост. За тях на УС на фонд “Земеделие“ вчера е гласувана под­к­репа за продажба на бъл­гар­ско оран­жерийно произ­вод­с­тво на домати и крас­тавици, което вече се рекол­тира, отбеляза минис­тър Танева. Ефек­тът на тази помощ ще бъде оценен след изтичане на край­ния й срок — в края на май, добави тя. Танева благодари и на кланиците, общо 64 на брой, които са получили под­к­репата от 7 лв. на агне, за да може месото да дос­тигне по най-прекия път до бъл­гар­с­кия пот­ребител. Тя изрази надежда, че целият сек­тор ще се справи с предиз­викател­с­т­вото — бъл­гар­с­ката продук­ция да дос­тигне до край­ния пот­ребител. На въп­рос как ще комен­тира ост­рата реак­ция на големите тър­гов­ски вериги относно пред­ложението да отделят поне 50 на сто от площта си за бъл­гар­ска продук­ция, минис­тър Танева отговори така: “Нямам комен­тар, защото тази позиция беше пълна с манипулации. Да, ние ще въведем задъл­жение на всички оператори, които имат пред­с­тавител­с­тва в цяла Бъл­гария, в облас­т­ните цен­т­рове — с тър­гов­ски обекти, да пред­лагат мес­тна регионална продук­ция на пот­ребителя. В това няма абсолютно никакво вмешател­с­тво в досегаш­ните им канали на дос­тавка, логис­тика, раз­п­рос­т­ранение. Това е минимал­ното, което сме длъжни да нап­равим като дър­жав­ници, за да съх­раним нашия народ“. Тя уточни в отговор на въп­рос още, че тър­гов­с­ките вериги ще бъдат задъл­жени да предос­тавят 50 на сто от площите си за продукти, бъл­гар­ско произ­вод­с­тво. За целта е под­гот­вено проек­торешение на Минис­тер­с­кия съвет, както и се работи по редак­тиране на законодателни тек­с­тове, които да се гласуват от Народ­ното съб­рание, когато то заработи. Имаме произ­вод­с­тво на агнешко месо, което е дос­татъчно да задоволи национал­ното ни пот­реб­ление във връзка с пред­с­тоящите праз­ници. Взели сме всички мерки до пазара да дос­тигне бъл­гар­ско прясно, каза още Десис­лава Танева. Тя уточни, че съг­ласно пред­писанията на БАБХ и на дейс­т­ващото европейско и национално законодател­с­тво, всички произ­водители ще могат в присъс­т­вието на ветеринарен лекар да колят живот­ните си във фер­мите и при тях да има пряк дос­тъп на клиенти, как­вато е многогодиш­ната им прак­тика. За улес­нение на клиен­тите в условията на каран­тина заради коронавируса, МЗХГ ще пред­с­тави на МВР списъците на фер­мерите, които имат право да колят животни, инфор­мира минис­търът.

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...