Агроминистерството ще следи за сигнали от фермери

Агроминистерството ще следи за сигнали от фермери

След като Синор.бг пуб­ликува дан­ните на минис­тер­с­т­вото на земеделието и фонд „Земеделие“ за броя на подадените заяв­ления по дирек­т­ните плащания към първи април тази година, земеделци от страната реагираха остро на инфор­мацията, че заявяването върви без проб­леми и прог­нозираха срив в таз­годиш­ната кам­пания. Основ­ният мотив на земедел­ците е, че с удъл­жаването на извън­ред­ното положение до 13 май заради коронавируса (COVID-19) редица фер­мери, които нямат дос­тъп до ком­пютри, не биха могли да очер­таят нав­реме, тъй като заради каран­тината служ­бите работят с намален със­тав. „Със сигур­ност 80 на сто от земедел­ците няма да кан­дидат­с­т­ват елек­т­ронно, затова е важно да се наб­легне на досега прилаганото заявяване в служ­бите“, посочи произ­водителят Ивайло Кръс­тев. Според други земеделци, опитали се да се свър­жат по телефона с админис­т­рацията, в служ­бите никой не вдигал и всичко това съз­дава нап­режение и неяс­ноти около нор­мал­ното провеж­дане на кам­панията. До край­ния срок за заявяване без сан­к­ции 15-и май остават едват броени работни дни, което означава, че дневно трябва да се обработ­ват по близо 2 хиляди заяв­ления. По този повод Синор.бг отново потърси минис­тер­с­т­вото на земеделието, тър­сейки отговори на пос­тавените притес­нения на бранша. От ведом­с­т­вото отговориха, че само на първи април във всички земедел­ски служби са подадени нови 500 заяв­ления, а други 200 са приети по елек­т­ронен път. Към момента дирек­тно в служ­бите са отворени 5 800 заяв­ления, а в елек­т­рон­ната сис­тема има хиляда. От кабинета на минис­тър Танева увериха, че кам­панията се следи всеки ден, като до момента няма вър­нат нито един земедел­ски произ­водител. Съз­даден е график за работа, така че се работи и от домовете, така че админис­т­рацията не работи в намален със­тав. От ведом­с­т­вото допъл­ниха, че са нас­реща да отговорят на всеки подаден сиг­нал за неред­ности по време на кам­панията.