Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Водната криза ще ни донесе драстично поскъпване на тока

Водната криза ще ни донесе драстично поскъпване на тока

Водната криза ще ни донесе драстично поскъпване на тока

Забраната да се внасят отпадъци би причинила проблем на цялата индустрия

Ако проб­лемите с водата продъл­жат, цената на тока може сериозно да скочи. За това предуп­реди вчера в предаването „Преди всички“ на БНР екс­пер­тът по управ­ление на окол­ната среда Боян Рашев. В момента Бъл­гария вече не е износител на елек­т­роенер­гия, припомни Рашев. Може да се стигне до сериозно увеличаване на цената на тока, а това в страната винаги е свър­зано с политически драми, заяви той. „Когато ВЕЦ-овете нямат вода, те няма как да произ­веж­дат и тогава трябва ТЕЦ-овете да произ­веж­дат въз­можно най-много, а това ще ни излиза много скъпо. Цялата енер­гийна сис­тема ще генерира много големи раз­ходи и много големи загуби съот­ветно. За момента правител­с­т­вото удържа да не увеличи цената на тока, но това започва да става неиз­бежно. И тук говорим за много голямо увеличение на цената на тока. За момента индус­т­рията го отнася, но това не може до без­к­рай­ност да се под­държа “,заяви екс­пер­тът. Друго решение за Пер­ник няма, освен София да подаде вода към Пер­ник и това може да стане само ако се даде вода от Бели Искър, допълни Боян Рашев. Той обясни, че деривация Грън­чар зах­ранва язовир Бел­мекен, а той в момента е наполовина пълен. Бел­мекен е сър­цето на най-важната хидро-енергийна кас­када в Бъл­гария, която има много голямо значение за енер­гий­ната сис­тема, под­черта Рашев. „Не каз­вам, че прех­вър­лянето на вода към Пер­ник ще съз­даде проб­лем там, но ако сушата продължи и ако в Рила няма валежи през зимата, може нап­ролет да се окаже, че всич­ките ни големи язовири са относително празни, а това най-тежко би се отразило на енер­гий­ната сис­тема, ако районът около Бел­мекен остане празен“, комен­тира екс­пер­тът. Голямата грешка по отношение на Пер­ник е нап­равена през 20032004 година, когато „Стомана“ – Пер­ник като много голям пот­ребител на вода спира да изпол­зва язовир Пчелина, смята Рашев. В Бъл­гария започна да се внася бок­лук в момента, в който Китай зат­вори границите си за бок­лук, тоест в края на 2018 година, посочи Боян Рашев в комен­тара си по друга актуална тема — за вноса на отпадъци. „Огромни количес­тва бок­лук се внасят напълно законно. В Бъл­гария се случ­ват много инвес­тиции в рецик­лирането точно защото Китай вече не е един­с­т­веното място, където Европа да си рецик­лира бок­лука. Бъл­гария има кон­курен­тни предим­с­тва в срав­нение със Западна Европа в много отношения. Гер­мания примерно в момента рецик­лира много голяма част от плас­т­масите си в Бъл­гария. И в Румъния, и в Полша, в цяла Източна Европа. Тук въп­росът е каква част от този бок­лук, дето идва в Бъл­гария, реално се рецик­лира и каква част се изгаря някъде и от тоя, дето се изгаря някъде, каква част се изгаря по адек­ватен начин, така че да няма замър­сяване.“ Кол­кото и странно да звучи на много хора, изгарянето на отпадъци емитира по-малко замър­сители, откол­кото изгарянето на бъл­гар­с­ките лиг­нитни въг­лища, ако говорим за серни и азотни оксиди нап­ример, изтъкна Боян Рашев. „Големият проб­лем с емисиите от отпадъци е когато отпадъците се изгарят вкъщи или в някакви инс­талацийки, където се изгарят само отпадъци и биомаса и където не се дос­тига нуж­ната тем­пература. Тогава имаш наис­тина проб­лем, свър­зан със замър­сяването.“ Боян Рашев определи като лудост призива да се заб­рани целият внос на отпадъци, защото ако се нап­рави, това би довело до проб­леми за цялата индус­т­рия.

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие