Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Започва стачка на автобусните превозвачи

Започва стачка на автобусните превозвачи

Започва стачка на автобусните превозвачи

Нерегламентираните превози носят годишни загуби от над 300 милиона лева на държавата и са довели до фалита на 1500 транспортни фирми

Планираната за този петък предуп­редителна стачка на автобус­ните превоз­вачи ще се проведе, съобщи вчера пред­седателят на Управител­ния съвет на Кон­федерацията на автобус­ните превоз­вачи Маг­далена Мил­тенова. Протес­тът ще се изразява в пос­тавяне на плакати на автобусите. Ако до месец от страна на управ­ляващите няма ясни ангажименти за решаването на проб­лемите на превоз­вачите, на 13 януари ще има ефек­тивна стачка със спиране на линии и протес­тни шес­т­вия. Според Мил­тенова от 10 години не се прави нищо, за да се улесни животът на превоз­вачите. Сред основ­ните им искания са криминализиране на нелегал­ните превози, изк­люч­ването на автобусите по редовни линии от обх­вата на тол сис­темата и ком­пен­сации за превоза на хората, пол­з­ващи намаление, и задъл­жител­ните за екс­п­лоатация губещи редовни линии. Нов проб­лем е пред­ложената методика за фор­миране на ком­понента бонус-малус в зас­т­рахов­ката “Граж­дан­ска отговор­ност“. Час­т­ните автобусни превоз­вачи искат да имат и дос­тъп до европейско финан­сиране, тъй като до момента има заб­рана да бъдат бенефициенти по прог­рами на ЕС. По изчис­ления на кон­федерацията нерег­ламен­тираните превози носят годишни загуби от над 300 милиона лева на дър­жавата и са довели до фалита на 1500 тран­с­пор­тни фирми. На кон­ферен­ция вчера, пос­ветена на проб­лемите на сек­тора, беше съоб­щено, че две трети от фир­мите, регис­т­рирани през 1998 година, вече не същес­т­вуват. “Имахме среща в началото на година с премиера и там бяха поети кон­к­ретни ангажименти, но към днешна дата нищо от тях не е свър­шено. Един­с­т­вено Законът за автомобил­ните превози е на финал­ната права по съг­ласуване и до сед­мица би тряб­вало да бъде приет от Минис­тер­ски съвет“, каза Мил­тенова. Пред­седателят на национал­ния съюз на автобус­ните превоз­вачи Ивайло Кон­с­тан­тинов уточни, че сим­волич­ният протест търси медий­ната и общес­т­вената под­к­репа. Според него пър­вата стъпка в правил­ната посока от страна на правител­с­т­вото може да се нап­рави със Закона за автомобил­ните превози, който да рег­ламен­тира платените пътувания. По важ­ната стъпка за Кон­с­тан­тинов е съз­даването на нов кон­т­ролен орган, който да установява наличието на нерег­ламен­тиран превоз. Той би тряб­вало да има част от правомощията на “Пътна полиция“, данъч­ните и Изпъл­нителна аген­ция “Автомобилна админис­т­рация“. Пос­лед­ният ефек­тивен протест на автобус­ните превоз­вачи беше през юни 2018 година. Той беше предиз­викан от пред­ложен Закон за съз­даване на Бъл­гар­ска автомобилна камара. След протеста законоп­роек­тът беше оттег­лен.

България

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...