Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Тристранката обсъди минималната заплата от 610 лв., работодателите бойкотират

Тристранката обсъди минималната заплата от 610 лв., работодателите бойкотират

Тристранката обсъди минималната заплата от 610 лв., работодателите бойкотират

Раз­мерът на минимал­ната зап­лата за след­ващата година беше обсъден на заседание на Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво. То се проведе в отсъс­т­вието на четирите големи работодател­ски организации. Биз­несът бе пред­с­тав­ляван един­с­т­вено от Съюза за стопан­ска инициатива, който е “против“ минимал­ната зап­лата да бъде увеличена на 610 лева от Нова година. Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара, Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата (БТПП), Кон­федерацията на работодателите и индус­т­риал­ците в Бъл­гария (КРИБ) и Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария (АИКБ) отказ­ват учас­тие в национал­ния трис­т­ранен съвет заради запазеното положение да плащат пър­вите 3 дни от боледуването. Ще се вър­нат в кон­сул­татив­ния орган, след като темата за бол­нич­ните бъде внесена за обсъж­дане от пар­т­ньорите, но отказ­ват да плащат пър­вите дни. Вицеп­ремиерът Мариана Николова — пред­седател на Трис­т­ран­ния съвет, инфор­мира, че е получила писмо от социал­ния минис­тър, че до месец след обнарод­ването на бюджета за след­ващата година ще се внесе анализ за обсъж­дане в трис­т­ран­ката и мерки за бол­нич­ните. Ася Гонева от КНСБ поиска пар­т­ньорите да учас­т­ват в изгот­вянето на този анализ: „Ние дър­жим да бъдем включени в работен вариант, а не да получим едни готови мерки, по които да дадем само мнение“. Асоциацията на организациите на бъл­гар­с­ките работодатели (АОБР) категорично не приема продъл­жаване на вмененото задъл­жение работодателите да зап­лащат пър­вите три дни бол­нични — мярка, която тряб­ваше отдавна да бъде отменена. Това се отбелязва в позиция на АОБР във връзка със със­тоялото се заседание на Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво (НСТС), в което нямаше пред­с­тавители на работодател­с­ките организации, поради липса на точка в днев­ния ред за пред­ложение за решаване на въп­роса за пър­вите три дни бол­нични. Позицията е изп­ратена до медиите от прес­цен­търа на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария. В нея се посочва, че “чрез този вменен на работодателите допъл­нителен ангажимент фак­тически биват облагани тройно — чрез осигуров­ките, които внасят за своите работ­ници, дъл­жимите обез­щетения за пър­вите три дни от времен­ната нет­рудос­пособ­ност и изп­лащането на допъл­нителни въз­наг­раж­дения за замес­т­ващи работ­ници“.

България

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...