На 5 място сме в ЕС по генериране на боклук, включително и опасен

На 5 място сме в ЕС по генериране на боклук, включително и опасен

Бъл­гария е на пето място в Европейс­кия съюз по генериране на бок­лук, сочи статис­тиката на Еврос­тат, БГНЕС. Пос­лед­ните данни на европейс­ката статис­тика за генерирания бок­лук в общ­ността са от 2016 година. Еврос­тат ще пред­с­тави нов анализ през месец ноем­ври. Към 2016 г. общите отпадъци, генерирани в съюза от всички икономически дей­ности и домакин­с­тва, въз­лизат на 2 538 милиона тона. Логично, общото количес­тво на генерираните отпадъци е свър­зано до определена степен с раз­мера на населението на дадена страна, както и раз­витието на икономиката ѝ. Според статис­тиката най-малките държави-членки на общ­ността отчитат най-ниски нива на произ­вод­с­тво на отпадъци, а по-големите – най-високи. Независимо от това, в Бъл­гария и Румъния се генерират срав­нително големи количес­тва бок­лук в срав­нение с раз­витата икономически и демог­раф­ски Италия, нап­ример. На глава от населението в ЕС се падат по близо 5 хиляди килог­рама произ­вод­с­тво на бок­лук, докато в Бъл­гария циф­рата е близо 17 хиляди килог­рама на глава от населението, като по този показател се нареж­даме на пето място в ЕС. На челно място в класацията се нарежда Фин­лан­дия с над 22 хиляди килог­рама бок­лук на всеки граж­данин, което е повече от 4 пъти повече спрямо общата стой­ност на бок­лука на глава от населението в ЕС. Най-малко отпадъци генерира Репуб­лика Северна Македония, въп­реки че не е страна-членка – само по около 688 килог­рама на човек за една година. Общо 100 милиона тона са опас­ните отпадъци, които са генерирани през годината от всички страни в съюза. Статис­тиката на Еврос­тат отчита, че през 2016 г. са произ­ведени почти 5% почете опасни отпадъци спрямо 2010 г. И в този дял на класацията Бъл­гария е на челно място, като е произ­вела почти 40% от общия дял опасни отпадъци. Следва я Сър­бия с 35.2% поради интен­зив­ната дей­ност в добива на материали, следва я Черна гора с 19.4%, и Нор­вегия с 14.6%.