Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Връщат те от границата, ако не си платил глобата към КАТ

Връщат те от границата, ако не си платил глобата към КАТ

Връщат те от границата, ако не си платил глобата към КАТ

Приемане на нова методика за обс­лед­ване на теж­ките пътни инциденти, бързо и ефек­тивно събиране на наложени сан­к­ции, одитите за пътна безопас­ност да обх­ванат всички репуб­ликан­ски и общин­ски пътища, съз­даване на пуб­личен регис­т­рационен режим на фир­мите, извър­ш­ващи сер­визна дей­ност. Това са част от препоръките в Док­лада за със­тоянието на безопас­ността на движението по пътищата в Репуб­лика Бъл­гария пуб­ликуван от Дър­жавна аген­ция “Безопас­ност на движението по пътищата“ /ДАБДП/ на официал­ната им интер­нет страница. От аген­цията посоч­ват, че това е и пър­вият цялос­тен анализ на нивото на безопас­ността на движението по пътищата, който се прави у нас. В док­лада са набелязани кон­к­ретни мерки и дейс­т­вия, които ангажираните инс­титуции следва да пред­п­риемат, допъл­ват от ДАБДП. Той е и основата, на която ще бъде раз­работена и Стратегията за безопас­ност на движението по пътищата в хоризонт 20212030 г. По отношение на събираемостта на сан­к­циите се препоръчва да има отказ на админис­т­ративни услуги от всички инс­титуции при неп­латени задъл­жения и проверка на граж­даните (в това число чуж­дес­т­ранни) на изход­ните ГКПП за наличие на наложени с елек­т­ронен фиш глоби. Пред­лага се още при особено тежки инциденти те да се обс­лед­ват от специалисти от раз­лични области. ДАБДП пред­лага водещо да бъде не установяване на вина, а дефицитите свър­зани с: поведението на водача, изп­рав­ността на превоз­ното сред­с­тво, със­тоянието на инф­рас­т­рук­турата, метеорологич­ната обс­тановка и т.н., за да се види причината или проб­лема за нас­тъп­ването на ПТП и той да бъде своев­ременно отс­т­ранен. Анализът кон­с­татира още, че през пос­лед­ните 10 години се отбелязва интен­зивно раз­витие в областта на път­ното строител­с­тво, но по-голямата част от мрежата остава изг­радена преди повече от 20 години. За 2018 г. са установени 77 учас­тъка с кон­цен­т­рация на ПТП по репуб­ликан­с­ките пътища, се посочва в док­лада. Раз­работ­ване на интерак­тивна карта с инфор­мация за тях и въвеж­дане на повече интелиген­тни тран­с­пор­тни сис­теми, са сред другите приоритети за подоб­ряване на безопас­ността по пътищата. Най-честите тех­нически неиз­п­рав­ности, които водят до произ­шес­т­вие са спук­ване на гума и пов­реда в спирач­ната уредба, се казва в зак­лючението на док­лада в частта “Превозни сред­с­тва“, като основ­ната препоръка е пос­ледователна работа за гаран­тиране на тех­ничес­ката им изп­рав­ност.

България

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...