Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 60% от зеленчуците и плодовете у нас се продават нелегално

60% от зеленчуците и плодовете у нас се продават нелегално

60% от зеленчуците и плодовете у нас се продават нелегално

Вносът на пипер от чуж­бина в страната е между четири и шест пъти по-голям от произ­ведения в страната Идеята на земедел­с­кото минис­тер­с­тво за въвеж­дане на механизъм за обратно начис­ляване на ДДС за плодовете и зелен­чуците зарадва произ­водителите в края на август. Процедурата обаче е доста дълга и изис­ква съг­ласие от финан­совото минис­тер­с­тво, както и нотификация от Брюк­сел. Организацион­ният сек­ретар на неп­равител­с­т­вената Асоциация „Бъл­гар­ски пипер“ Георги Василев посочи, че вносът на пипер от чуж­бина в страната е между четири и шест пъти по-голям от произ­ведения в страната. Комен­тарът му пред БНР е по повод изнесената статис­тика от земедел­с­кия произ­водител Красимир Кум­чев, според която внесените в Бъл­гария ябълки са 14 пъти повече от произ­ведените тук, при ситуация, в която бъл­гар­с­кият произ­водител пред­почита да остави плодовете необ­рани заради унизително нис­ките цени. „Дотук я докарахме с много безот­говор­ност, със загуб­ване на нашите пазари, защото когато ти отнемат пазарите, не ти остава нищо друго освен да намаляваш произ­вод­с­т­вото и да унищожаваш пред­п­риятия, а не да съз­даваш“, отбеляза Василев. Според него „бъл­гар­с­кият пот­ребител е инфор­миран, но няма право на инфор­миран избор и това е трагедията ни“. „Бъл­гар­с­ките произ­водители трудно дос­тигат до магазин­ните вериги, защото още при съз­даването си веригите дой­доха със своите дос­тав­чици от чуж­бина. И в момента всички вериги, които продават вече около 70% от зелен­чуците и плодовете в Бъл­гария, се стараят да продават и стоки от бъл­гар­ски произ­водители, но това е само за авторитет“, е мнението на организацион­ния сек­ретар на асоциацията. По думите му бъл­гар­с­ките произ­водители “искат да се обединят в някакво сдружение нап­ример, но за това има много пречки”. „Обрат­ното начис­ляване на ДДС ще даде мощен тласък за регис­т­рация и раз­витие на организациите на произ­водителите и това неед­нок­ратно сме го споменавали на минис­тър Танева и на всички минис­три, които досега са били в земедел­с­кото минис­тер­с­тво“, напомни Василев. Като основна пречка за лип­сата на организации на произ­водителите той посочи нелегал­ната продажба без ДДС. „Тъй като организацията на произ­водителите е дружес­тво, което е регис­т­рирано по ДДС и продава своята продук­ция със ДДС. А в същото време отделни произ­водители, които са много – 60% от произ­вод­с­т­вото в Бъл­гария, е нелегално – продават или без ДДС, или без никакви фак­тури. И така организацията на произ­водителите не може да се противопос­тави на нелегал­ните продажби“, каза още той. „И това не е тайна за дър­жавата. В Европейс­кият съюз 40% от плодовете и зелен­чуците също се продават нелегално“, пот­върди Георги Василев.

България

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...