Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Чуждите инвестиции ни заобикалят все по-трайно

Чуждите инвестиции ни заобикалят все по-трайно

Чуждите инвестиции ни заобикалят все по-трайно

Само за май компании са изтеглили от страната над 11 млн. евро, показват данни на БНБ

Тен­ден­цията за спад на чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции в Бъл­гария се зат­вър­ж­дава все повече. За пър­вите пет месеца от годината преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции в страната въз­лизат на близо 120 млн. евро, което е с почти 406 млн. евро по-малко в срав­нение със същия период на миналата година, комен­тир Инвестор.бг. Само за май чуж­дес­т­ран­ните капиталов­ложения намаляват с 6,2 млн. евро, при увеличение със 130,2 млн. евро за петия месец от 2016 г., показ­ват пред­варител­ните данни на БНБ. Прив­леченият дялов капитал (парични и апор­тни вноски на чужди ком­пании в капитала и резер­вите на бъл­гар­ски дружес­тва, както и плащания по сделки с нед­вижими имоти в страната) за пър­вите пет месеца от годината намалява с 238,7 млн. евро и дос­тига 120,8 млн. евро. Само за май, спрямо април, чуж­дес­т­ран­ните ком­пании са изтег­лили 11 млн. евро. Нет­ните пос­тъп­ления от инвес­тиции на чуж­дес­т­ранни лица в нед­вижими имоти у нас са 2,3 млн. евро, при 28,3 млн. евро от януари до май 2016 г. Най-голям дял в инвес­тициите в нед­вижими имоти имат Русия — 0,8 млн. евро, 34,6% от общия раз­мер за януари – май 2017 г., Казах­с­тан, Чехия и Авс­т­рия. Реин­вес­тираната печалба, която показва дела на чуж­дес­т­ран­ните инвес­титори в текущата печалба или загуба на дружес­т­вото на база на счетоводни данни за финан­совия резул­тат, въз­лиза на 202,2 млн. евро през пър­вите пет месеца от годината, при 295 млн. евро за януари – май миналата година, показ­ват още дан­ните на Бъл­гар­с­ката народна банка. Нет­ните задъл­жения между дружес­т­вата с чуж­дес­т­ранно учас­тие и преките чуж­дес­т­ранни инвес­титори по финан­сови, облигационни и тър­гов­ски кредити намаляват, като дос­тигат 38,4 млн. евро, при 112,9 млн. евро за януари – май 2016 г. Най-големите нетни преки инвес­тиции в страната за пър­вите пет месеца от годината са от Холан­дия — 147,3 млн. евро и Швей­цария — 101,3 млн. евро. По пред­варителни данни преките инвес­тиции на бъл­гар­ски ком­пании зад граница нарас­т­ват с 86,5 млн. евро от януари до май, при увеличение с 22,1 млн. евро по същото време миналата година. Само за май 2017 г. те се понижават с 5,7 млн. евро, при нарас­т­ване с 19 млн. евро за петия месец на 2016 г.

България

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...