Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Правителството не иска да разваля концесията за ски зоната в Банско

Правителството не иска да разваля концесията за ски зоната в Банско

Съд­бата на туризма в зим­ния ни курорт събра минис­три, депутати, пред­с­тавители на кон­цесионера фирма „Юлен”, община Бан­ско и на еколозите. Припом­няме, премиерът Борисов се раз­г­неви преди дни, че ако не се пос­тигне съг­ласие между всички страни по въп­роса с кон­цесията, той ще я спре. Според минис­търът на туризма Николина Ангел­кова трябва да раз­виваме това, което имаме. Спирането на кон­цесията ще доведе до милиарди преки и кос­вени загуби, притес­нена е тя. Колегата й спор­тен минис­тър Красен Кралев пък изб­рои всички високи спор­тни пос­тижения, които страната ни има в зим­ните спор­тни дис­цип­лини. Зим­ните спор­тове са важни за социал­ния ни живот и за ими­джа на Бъл­гария, длъжни сме спор­тис­тите, клубовете, децата да имат по-добри условия, категоричен е спор­т­ният минис­тър. Минис­тър Лукар­ски също под­к­репи кон­цесията, а кос­вено — и втори лифт на Бан­ско. Няма нужда от статис­тика, за да се докаже, че в Бан­ско ски струк­турата е недос­татъчна и раз­витието на лиф­тове е най-екологичният вариант, прецени той. От Община Бан­ско изразиха притес­нения, че докато се спори по въп­роса, кон­курен­т­ните ни съседки не спят и скоро ще загубим позициите си в зим­ния туризъм. Над 80 % от хората в Бан­ско искат раз­витие на ски зоните, това е мар­ката ни за зимата пред Европа, смятат от общината. Еколозите обаче са категорични, че в национал­ните пар­кове не бива да се строи. Тази теза зас­тъпи Любомир Кос­тадинов от Коалиция “За да остане природа в Бъл­гария“. Ако има неточ­ности в договора на кон­цесионера, да се отс­т­ранят, поиска пък Тома Белев. Часове преди събитието, природозащит­ниците раз­п­рос­т­раниха свое изяв­ление в което се посочва, че въп­роси, засягащи бъдещото на Национален парк „Пирин”, не могат да бъдат раз­решени, преди дър­жавата да извърши пълна ревизия на кон­цесията. До този момент нито една дър­жавна инс­титуция не си е свър­шила работата, за да може общес­т­вото и МС да раз­бере как се изпъл­нява кон­цесион­ния договор, заявяват те. Няма категорични доказател­с­тва, че кон­цесионерът на ски зона “Бан­ско“ не е изпъл­нявал кон­цесион­ния договор. Именно това е и причината да не бъде взето решение за раз­т­рог­ването му, обясни в началото на дис­кусията за Бан­ско в МОСВ Мариета Нем­ска, пред­седателка на меж­дуведом­с­т­вената комисия, съз­дадена да нищи проб­лемите на проекта за ски зона Бан­ско. Нем­ска обясни, че в случай, че се пред­ложело прек­ратяване на кон­цесион­ния договор, тряб­вало да се обмис­лят много добре бъдещите пос­лед­с­т­вия за дър­жавата, за кон­цесионера и за община Бан­ско, при съдебни решения. Ако кон­цесионерът не носи вина, трябва да бъде обез­щетен и за подоб­ренията, които е извър­шил в ски зоната. Ако се прек­рати кон­цесион­ният договор без категорични доказател­с­тва, това няма да раз­реши проб­лема, а ще го задъл­бочи – пред­с­тоят години наред съдебни обжал­вания, в този случай можело да се наложи дър­жавата да плати над 100 млн. лв. обез­щетение, което си е сериозен раз­ход, комен­тира тя. Екс­пер­тите от комисията са нап­равили пред­ложение договорът да бъде приведен в съот­вет­с­т­вие със законодател­с­т­вото. От своя страна екоминис­тър­ката Ивелина Василева помоли за кон­с­т­рук­тивен диалог, който да доведе до пос­тигане на кон­сен­сус. “Стига вече емоции, стига спорове, време е за решения“, категорична бе тя при отк­риването на дис­кусията.

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие