Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) МВФ препоръчва по-добър банков надзор и външни тестове за банките

МВФ препоръчва по-добър банков надзор и външни тестове за банките

Завър­шилата вчера мисия на Меж­дународ­ния валутен фонд у нас препоръчва в док­лад страната ни да пред­п­риеме решителни дейс­т­вия за преодоляване на слабос­тите в бан­ковата сис­тема. Екипът, оглавяван от Мишел Шанън, счита, че е необ­ходимо въз­с­тановяване на доверието в бан­ковия над­зор и под­сил­ване на въз­мож­нос­тите за реак­ция и управ­ление при кризи, засил­ване отчет­ността във финан­совата сис­тема, както и пуб­лич­ност на инфор­мацията от БНБ. От Фонда под­чер­тават необ­ходимостта от помощ за бан­ките от страна на БНБ и правител­с­т­вото, за да се пос­тигне пос­тепенно отпис­ване на необ­с­луж­ваните кредити и реализиране на обез­печенията по тях. В док­лада е кон­с­татирано, че заложената цел от 3 % бюджетен дефицит е пос­тижима, но допъл­нител­ните раз­ходи трябва да бъдат спес­тявани. За идеята да има право на избор между час­тни фон­дове и Национал­ния осигурителен инс­титут, от МВФ препоръч­ват да се отдели дос­татъчно време за анализ на въз­дейс­т­вието й, както и допъл­нителни анализи върху ефекта от рефор­мата за премес­т­ването на пар­тидите за втора пен­сия. Екипът на Мишел Шанън прог­нозира, че без­работицата ще продължи да намалява, но дори и така ще остане висока. Рис­ковете за пер­с­пек­тивите пред Бъл­гария са се увеличили, кон­с­татират още мак­роикономис­тите от МВФ. Екс­пер­тите от фонда също така са под­чер­тали пред управ­ляващите, че е нужно да се подобри над­зорът във финан­совата сис­тема. Бъл­гария трябва да покаже решителни стъпки в бор­бата с коруп­цията. Също така трябва да се върне доверието в над­зора на бан­ковата сис­тема. Една от препоръките на екс­пер­тите е, за да се върне доверието в бан­ковия над­зор, да се нап­рави вън­шен прег­лед на бан­ките.

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие