Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Ставаме член на Асоциацията на руските туроператори

Ставаме член на Асоциацията на руските туроператори

Ставаме член на Асоциацията на руските туроператори

Национал­ното пред­с­тавител­с­тво по туризъм на Бъл­гария вече е член на Асоциацията на рус­ките туроператори (АТОР), съобщи минис­търът на туризма Николина Ангел­кова на прес­кон­ферен­ция в рам­ките на едно от най-големите меж­дународни турис­тически изложения за рус­кия пазар — „Интур­мар­кет“. Тази година страната ни се пред­с­тавя на бор­сата с щанд от 200 кв. м, като интересът към него в пър­вия ден на отк­риването е много голям, комен­тира Нюз.бг. Въп­реки отчетения спад за 2014 г., Русия е на чет­върто място сред генериращите пазари с над 650 хил. туристи и 9 % дял в общия поток на туристи у нас. По оценка на екс­перти Бъл­гария пред­лага най-добрата база за отдих на руски деца зад граница. Турис­топотокът на деца от Русия в Бъл­гария през миналата година се е увеличил с 30 % по данни на посол­с­т­вото ни в Мос­ква. Русия е традиционно сред топ 5 на генериращите пазари за бъл­гар­с­кия туризъм и у нас целенасочено се работи за съз­даване на добри условия за почивка у нас на рус­ките туристи, комен­тира Ангел­кова. Освен традицион­ния летен и зимен туризъм, рус­ките граж­дани са прив­лечени у нас и от бал­нео и СПА, голф, пок­лон­нически и религиозен туризъм. Обсъж­даме с МВнР и въз­мож­ността да въведем допъл­нителни облек­чения за издаването на визи за пок­лонически туризъм, съобщи още минис­търът на туризма. На територията на нашата страна има 4200 манас­тира и правос­лавни храмове, и пред­лагаме интересни мар­ш­рути по тях, уточни тя. Вече дейс­т­ват пред­п­риетите стъпки от страна на бъл­гар­с­ката дър­жава за облек­чаване на процедурите за издаване на визи за рус­ките туристи. Според инфор­мация от Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи, визите се издават за два-три дни, а на територията на Рус­ката федерация фун­к­ционират 19 изнесени визови цен­т­рове. В рам­ките на посещението ми в Брюк­сел след­ващата сед­мица, ще обсъдим въз­мож­нос­тите и за издаване на визи за трети страни на летищата, включително и за рус­ките туристи, инфор­мира Ангел­кова. Работи се и по чар­търна прог­рама, която да започне да фун­к­ционира през 2016 г. Идеята е прог­рамата да се прилага за лет­ния сезон в месеците март-юни, а за зим­ния през октом­ври — декем­ври.

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие