Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Цените на олиото са спаднали с 4% за месец

Цените на олиото са спаднали с 4% за месец

Цените на олиото са спаднали с 4% за месец

В рам­ките на периода 2330 ноем­ври 2022 г. се наб­людава леко понижение на сред­ните цени по веригата на пред­лагане на рафинирано слън­чог­ледово олио в страната на места до близо 4% кон­с­татират екс­перти на МЗм в пос­лед­ната ценова справка на инс­титуцията.            Тър­говията на едро cъс слън­чог­ледово масло е в ценовия диапазон от 3,90 лв./литър (Враца) до 4,95 лв./литър (Силис­тра). В дванадесет области продук­тът поев­тинява с между 0,4% и 3,9% на сед­мична база (най-съществено в Ямбол), а в други шест – пос­къпва в рам­ките на 0,2% — 2,4% (Бур­гас). Това води до намаление на сред­ната цена на едро за страната с 0,4%, до 4,50 лв./литър.          Цените на дребно на олиото в големите тър­гов­ски вериги (ГТВ) се движат от 4,62 лв./литър (Русе) до 5,14 лв./литър (Кър­джали, Стара Загора и Хас­ково). Сед­мич­ните ценови отк­лонения, регис­т­рирани в шес­т­надесет области, са в границите от –10,1% (Силис­тра) до +4,3% (Варна), преоб­ладаващо в посока надолу. Така, сред­ната цена за страната в големите супер­мар­кети спада с 0,4%, до 4,80 лв./литър.     Пред­лагането на дребно на олиото в другите тър­гов­ски обекти (ДТО) е на цени от 4,62 лв./литър (Шумен) до 6,45 лв./литър (Ловеч и Плевен). Сред­ната цена за страната в по-малките магазини е 5,29 лв./литър — с минимал­ните 0,2% по-ниска на сед­мична база, вслед­с­т­вие на поев­тиняване на продукта в Пазар­джик и Плов­див съот­ветно с 0,8% и 1%.    През наб­людавания период цените на слън­чог­ледовото олио в големите супер­мар­кети са средно с 0,49 лв./литър под тези в другите тър­гов­ски обекти, като раз­ликата в тази посока дос­тига до 1,56 лв./литър в Ловеч и Плевен. В четири области продук­тът се продава с до 0,19 лв./литър (Кър­джали и Хас­ково) по-скъпо в ГТВ, откол­кото в ДТО. Мар­жът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,30 лв./литър за големите супер­мар­кети и 0,79 лв./литър за по-малките магазини. Най-голям е той за ГТВ в Хас­ково — 1,22 лв./литър, а за ДТО – в Плевен – 2,12 лв./литър. В пет области цените на дребно в ГТВ са от 0,07 лв./литър до 0,33 лв./литър (Силис­тра) по-ниски от тези на едро. Подобна е ситуацията и в по-малките магазини в София, където продук­тът се продава с 0,11 лв./литър по-евтино, откол­кото на едро. Към края на изтек­лия м. ноем­ври 2022 г. сред­ната цена на едро на слън­чог­ледово олио за страната е с 3,8% под нивото отп­реди един месец. При тър­говията на дребно поев­тиняването на продукта на месечна база е с 4% за големите супер­мар­кети и с 1,3% за по-малките магазини, обоб­щават екс­пер­тите на МЗм. 

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие