Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Едва 29% от българите с дигитални умения, двойно по-малко от средното за Евросъюза

Едва 29% от българите с дигитални умения, двойно по-малко от средното за Евросъюза

Бъл­гар­с­ките деца учат по-малко дни през годината от своите връс­т­ници в Европа. Учениците в Бъл­гария, които напус­кат сис­темата преж­дев­ременно, са повече от сред­ното в Европейс­кия съюз. Това са част от изводите в док­лада от Обзора на образованието и обучението, изгот­вен от Европейс­ката комисия.  Според него процен­тът на напус­кащите преж­дев­ременно образованието бавно намалява. През 2021 г. той е 12.2% (в срав­нение с 12.8% през 2020 г. и 14% през 2019 г.), но все още е над сред­ната стой­ност за ЕС от 9.7%. Раз­ликата между град­с­ките и сел­с­ките райони е значителна (съот­ветно 6.8% и 23.7 %), а между регионите има големи раз­личия (от 6.7% в Югозападен регион със столицата София до 21.6% в Югоиз­точен регион), предаде “Днев­ник“. Според оцен­ката за Бъл­гария нис­кото рав­нище на уменията в областта на циф­ровите тех­нологии и сред младежите, и въз­рас­т­ните е основно предиз­викател­с­тво. Притежаващите поне базови умения в областта на циф­ровите тех­нологии са 29% от населението на въз­раст 1674 години, което е почти два пъти по-малко от средно 56% за ЕС. Едва 11% от притежават умения над основ­ните, което е малко под една трета от сред­ната стой­ност за ЕС. Сред младежите на въз­раст 1619 години само половината (52%) имат основни или по-високи общи умения в областта на циф­ровите тех­нологии. Това е един от най-ниските показатели в ЕС (средно 69%). За първи път от 2014 г. насам процен­тът на учас­тие на децата на въз­раст между 3 години и въз­растта за започ­ване на задъл­жител­ното начално образование леко се е подоб­рил и е дос­тиг­нал 80.1%, но все още е значително по-нисък от сред­ната стой­ност за ЕС от 93 % и от целевата стой­ност на ЕС от 96 % до 2030 г. Недос­тигът на основни умения, измерен от PISA (прог­рама за меж­дународно оценяване на учениците, раз­работена от Организация за икономическо сът­руд­ничес­тво и раз­витие), е два пъти по-висок от сред­ния за Европа (47% по четене, 44% по математика и 47% по природни науки), като този процент е над 60% сред учениците в нерав­нос­тойно положение.

България

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие