Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) НАП пуска 30 нови електронни услуги

НАП пуска 30 нови електронни услуги

НАП пуска 30 нови електронни услуги

Над 30 нови елек­т­ронни услуги раз­работи НАП в интерес на пот­ребителите през пос­лед­ната година. Те са дос­тъпни с квалифициран елек­т­ронен под­пис (КЕП) или с пер­сонален иден­тификационен код (ПИК) в обновената е-платформа на приход­ната аген­ция. Сред най-новите услуги са: въз­мож­ността с ПИК да се правят справки за кон­т­ролни произ­вод­с­тва и за докумен­тите, връчени, получени или изп­ратени във връзка с ревизии и проверки, подаване на искане за прих­ващане или въз­с­тановяване на над­в­несени суми, промяна на имейл и телефон за корес­пон­ден­ция и други, съоб­щиха от НАП. Обновената плат­форма пред­лага на данъкоп­лат­ците по-интуитивна навигация, лесен дос­тъп до инфор­мацията за всяка една услуга и фун­к­ционал­ност, която улес­нява дек­ларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски както на физичес­ките лица, така и на юридичес­ките. В новия Е-портал пот­ребителите с КЕП с вписан иден­тификатор, имат въз­мож­ност за автоматичен дос­тъп до своите елек­т­ронни услуги и тези на други граж­дани или фирми, които пред­с­тав­ляват, без да се налага да подават заяв­ление или да посещават офис на НАП. Притежателите на елек­т­ронен под­пис могат също да предос­тавят на други лица с КЕП пълен или час­тичен дос­тъп, който впос­лед­с­т­вие може да бъде раз­ширяван, като дадените права се отнасят за всички или за определени елек­т­ронни услуги. При преминаване към обновения Пор­тал за е-услуги се запаз­ват текущите дос­тъпи на пот­ребителите, притежаващи ПИК, без да се налага да подават ново заяв­ление или да посещават офис на НАП. Повече от година, за удоб­с­тво на пот­ребителите, старият и новият Е-портали фун­к­ционираха еднов­ременно, като през това време бяха прех­вър­лени всички пот­ребител­ски профили и правата на дос­тъп. В началото на октом­ври дос­тъпът до старата плат­форма за елек­т­ронни услуги на НАП ще бъде спрян, напом­нят още от приход­ната аген­ция. Пот­ребителите могат да намерят повече инфор­мация за новия пор­тал за елек­т­ронни услуги и видео пред­с­тавяне в сайта на приход­ната аген­ция.

България

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...