Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Васил Велев: Екологичният преход не е ориентиран към малкия бизнес

Васил Велев: Екологичният преход не е ориентиран към малкия бизнес

Васил Велев: Екологичният преход не е ориентиран към малкия бизнес

Над (3/4) от работ­ните места са в мал­кия биз­нес и на него се падат над 2/3 от брут­ната добавена стой­ност на страната. Мал­ките и средни пред­п­риятия не са напълно наясно от пос­ледиците на кон­к­ретни политики спрямо климата и окол­ната среда. Toва заяви пред­седателят на Асоциация на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гаря (АИКБ) Васил Велев на форум на тема “Малки и средни пред­п­риятия (МСП), пред­п­риятия на социал­ната икономика, занаяти, свободни професии: въз­мож­ности и предиз­викател­с­тва на зеления преход“. По думите му мал­кият биз­нес и сред­ната класа са основата на демок­рацията в страната — икономически независими хора, които не са под­в­лас­тни и не се под­дават на манипулация и влияние. За да се запази този дял, са необ­ходими широкооб­х­ватни и целенасочени мерки за мал­кия биз­нес и изис­к­ванията за прехода за устой­чивост и въз­мож­ности за управ­ление на екологич­ния преход, по начин, който ще им помогне да раз­вият своята кон­курен­тос­пособ­ност, обясни Велев. Той посочи, че мал­ките и средни пред­п­риятия се борят с въз­с­тановяването си от ковид пан­демията и вой­ната в Украйна. Необ­ходимо е да се предос­тави под­ходяща гъв­кавост и всеоб­х­ватна прог­рама за микро-, мал­кия и среден биз­нес за екологизиране и спаз­ване на законодател­с­т­вото за прехода към въг­леродно неут­рална икономика, под­черта Велев. “Нека да видим и слонът в стаята. Не успяхме да си отговорим на два въп­роса — ако наис­тина приоритет е опаз­ване на окол­ната среда, зеленият преход, въг­леродно неут­рал­ната икономика, защо тогава палим наново въг­лищ­ните цен­т­рали? Как ЕС въз­намерява да нап­рави зеления преход без базова индус­т­рия“, недоумява Велев. Сега ме изп­равени пред риска да прик­лючим с базовата индус­т­рия. Как ще нап­равим зеления преход без метали, индус­т­рия и химия, запита Велев и предуп­реди, че може да има сис­темен бъг в соф­туера на управ­ление на Европейс­кия съюз.

България

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...