Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Министър Гечев:Ожънахме родно жито с изключително високо качество

Министър Гечев:Ожънахме родно жито с изключително високо качество

Министър Гечев:Ожънахме родно жито с изключително високо качество

Рекол­тата от пшеница през 2022 г. е с изк­лючително високо качес­тво в срав­нение с пос­лед­ните 78 години. Това заяви минис­търът на земеделието Явор Гечев по време на заседанието на Кон­сул­татив­ния съвет по зър­ното. Според него качес­т­вото е благодарение на добре свър­шена работа от всички по веригата. Дан­ните за високото качес­тво бяха пот­вър­дени от зър­ноп­роиз­водители и хлебоп­роиз­водители. Произ­веденото в Бъл­гария зърно обез­печава високо качес­тво на хляба и хлеб­ните продукти на бъл­гар­с­кия пазар, които отговарят на всички стан­дарти, уверяват от земедел­с­кото ведом­с­тво след Кон­сул­татив­ния съвет. Според тях на фона на сушата в Европа рекол­тата е изк­лючително кон­курен­тос­пособна, зър­неният баланс на страната е под­сигурен, като има дос­татъчно количес­тва както за пот­реб­лението в страната, така и за интен­зивна тър­говия и износ. По пред­с­тавени на заседанието оперативни данни, в Бъл­гария таз­годиш­ната реколта от пшеница дос­тигна 6,3 млн. т, при рекол­тирани 12 млн. дка и 525 кг среден добив. Най високи са добивите в Раз­г­рад — 661кг/дка, след­вани от област Доб­рич със среден добив 648 кг/дка. Приб­рани са и 616 хил. т ечемик при среден добив 498 кг/дка, от 124 000 ха. При рекол­тирани 30% от засетите площи с царевица към момента по оперативни данни сред­ният добив е 477 кг/дка, а при рекол­тирани 73% от площите със слън­чог­лед сред­ният добив е 222 кг/дка. Основ­ните проб­леми пред зър­ноп­роиз­водителите са сушата през стопан­с­ката година, нам­ножаване на неп­риятели (по нивите — б.р.), високата инф­лация и сериоз­ният ръст на цените на произ­вод­с­т­вените ресурси, понижението на изкуп­ните цени заради украин­с­кия внос на слън­чог­лед. В същото време пред­с­тои изп­лащане на наеми за земите в раз­мер над 1,5 млрд. лева. Аграр­ният минис­тър припомни, че страната ни е солидарна с Украйна, но бъл­гар­с­ките произ­водители в момента са сериозно засег­нати от свръх­п­ред­лагането, затова и вече поис­кахме от Европейс­ката комисия (ЕК) да приложи извън­редни мерки заради смущенията на зър­нения пазар. Засилен е и кон­т­ролът върху внесените пар­тиди зърно. Той инфор­мира, че Минис­тер­с­т­вото на земеделието ще раз­работи план за борба с неп­риятелите, чието прилагане трябва да започне в пролет­ните месеци. По време на Кон­сул­татив­ния съвет минис­тър Явор Гечев пред­ложи да бъде вър­нат регис­т­рацион­ният режим на складовете, с цел засилен кон­т­рол върху налич­нос­тите и тех­ния произ­ход, както и като мярка срещу сивия сек­тор. Това пред­ложение беше под­к­репено от всички учас­т­ници в заседанието. Срещата се проведе в присъс­т­вен и онлайн фор­мат и беше водена от ротацион­ния пред­седател на Кон­сул­татив­ния съвет Вен­цис­лав Вър­банов. От страна на бран­шовите организации учас­т­ваха Федерацията на хлебоп­роиз­водителите и слад­карите в Бъл­гария, Национал­ният съюз на земедел­с­ките кооперации в Бъл­гария, Съюзът на бъл­гар­с­ките мел­ничари, Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите, Съюзът на зър­ноп­роиз­водителите в Бъл­гария, Асоциацията на тър­гов­ците на зърно и зър­ноп­родукти, Бъл­гар­с­ката асоциация на тър­гов­ците на зърно и фуражи, Асоциацията на земедел­с­ките произ­водители в Бъл­гария.

България

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие