Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Груповият лов на дива свиня се открива на 1-ви октомври

Груповият лов на дива свиня се открива на 1-ви октомври

Груповият лов на дива свиня се открива на 1-ви октомври

Отк­риването на лов­ния сезон на мес­тен дребен дивеч и групов лов на дива свиня ще се със­тои както обик­новено на 1 октом­ври. В неделя, 2-ри октом­ври, когато се провеж­дат пар­ламен­тар­ните избори в Бъл­гария няма да бъдат утвър­ж­давани трафици за групово ловуване. Това съобщи за Агрозона Росен Рай­чев, дирек­нор дирек­ция „Кон­т­рол по опаз­ване на гор­с­ките територии и ловно стопан­с­тво“. Във връзка с превен­цията за ограничаване раз­п­рос­т­ранението на болестта Африкан­ска чума по свинете ловът на територията на цялата страна е необ­ходимо да се провежда при стрик­тно изпъл­нение на мерки за биосигур­ност и дезин­фек­ция. За прилагане на Методиката за мониторинг на дивата свиня в срок до 25 ноем­ври Регионал­ните дирек­ции по горите трябва да пред­с­тавят в Изпъл­нител­ната аген­ция по горите резул­татите от дан­ните за мониторинга на дивата свиня от проведените три първи излета за групов лов по утвър­ден фор­муляр, предаде НЛРС-СЛРБ. Раз­решител­ните за групов лов на дива свиня задъл­жително да се заверяват заедно с фор­мулярите за събиране на данни в съот­вет­ното ТП ДГС/ДЛС. С цел корек­т­ното предос­тавяне на данни от проведените ловни излети е желателно присъс­т­вието на служители на ТП ДГС/ДЛС или РДГ на пър­вите три ловни излета за групов лов на дива свиня. Относно ловуването на див заек ИАГ инфор­мира, че резул­татите от кон­т­рол­ната есенна так­сация на заека за лов­нос­топан­с­ките райони, в които има одоб­рен план за пол­з­ване, е необ­ходимо да бъдат пред­с­тавени в Изпъл­нител­ната аген­ция по горите до 14 октом­ври. До утвър­ж­даване на плана за пол­з­ване на дивия заек ловуването ще се осъщес­т­вява в рам­ките на 30% от пред­с­тавените проекто-планове за пол­з­ване, съоб­щиха още НЛРС-СЛРБ.

България

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...