Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 30 здрави момчета блокираха работата на “Капитан Андреево“

30 здрави момчета блокираха работата на “Капитан Андреево“

30 здрави момчета блокираха работата на “Капитан Андреево“

Жан­дар­мерията под­държа общес­т­вения ред на гранич­ния пункт, за да не въз­никва нап­режение между служителите на час­т­ната лаборатория и Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните (БАБХ), извър­ш­ващи фитосанитарен кон­т­рол Пред­с­тавители на час­т­ната фирма “Евролаб 2011“ са въз­п­репят­с­т­вали обработ­ката на камиони на “Капитан Анд­реево“ от пред­с­тавители на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните. Това съобщи пред БНТ пред­седателят на БАБХ проф. Христо Дас­калов. Работата е била преус­тановена за няколко часа и е била въз­с­тановена към 4 часа сут­ринта в недел­ния ден. “От втор­ник до вчера рано сут­ринта имахме проб­леми с това, че “Евролаб“ изчак­ваше предаването на властта от предиш­ното правител­с­тво на служеб­ното и пос­тави както нас, така и тях в една абсолютно нелепа ситуация, като спря обработ­ването“, каза проф. Дас­калов. Проф. Дас­калов под­черта, че от аген­цията са нап­равили всичко въз­можно за да изпъл­нят решението на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд, според което “Евролаб 2011“ има право да оперира на границата. Същев­ременно обаче БАБХ са тези, които трябва да извър­ш­ват реал­ните проверки на камионите. “От съда ни нап­равиха забележка, че не сме регулирали с никакъв нор­мативен акт как тази товаро-разтоварителна дей­ност да се извър­шва и аз пус­нах заповед, която беше много прецизно написана, за да не накърни решението на съда. Тя обаче не беше уважена от “Евролаб“. Там имаше 30 здрави мом­чета, които заеха площад­ката, където ние трябва да извър­ш­ваме товаро-разтоварителната работа. Тези младежи не поз­воляваха на нашите работ­ници да стиг­нат до работ­ните си места“. “Евролаб 2011“ е една от 20-те фирми оператори на товари — това значи, че те сключ­ват договори с фирми, които внасят храни, получават дан­ните за тези товари, вкар­ват ги в пър­вата част на т.нар. “трейс“ сис­тема и валидират дан­ните. Отговорна за официал­ния кон­т­рол върху стоките обаче е БАБХ, обясни проф. Дас­калов. “В европейски мащаб час­тни фирми не се занимават с товаро-разтоварителната дей­ност“, под­черта още той. Пун­к­тът вече работи нор­мално. Това заяви вчера пред жур­налисти служеб­ният минис­тър на вът­реш­ните работи Иван Демер­джиев, който нап­рави инс­пек­ция на гранич­ния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Анд­реево“. Демер­джиев увери, че вече се въз­с­тановява трафикът през пун­кта на българско-турската граница, особено на хладил­ните камиони, които през пос­лед­ните дни не са били обработ­вани рит­мично. Минис­търът на вът­реш­ните работи пот­върди, че екипи на жан­дар­мерията под­дър­жат общес­т­вения ред на „Капитан Анд­реево“, за да не въз­никва нап­режение между служителите на час­т­ната лаборатория и Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните (БАБХ), извър­ш­ващи фитосанитарен кон­т­рол. „Трафикът се въз­с­танови след намесата на жан­дар­мерията и преус­тановяване на тези кон­ф­ликти и най-различни взаимодейс­т­вия, които зас­т­рашаваха да ескалират. Жан­дар­мерията ще остане кол­кото е необ­ходимо, за да обез­печи нор­мал­ното фун­к­циониране на пун­кта“, допълни той. Минис­търът на вът­реш­ните работи обясни още, че част от сиг­налите са срещу служители на час­т­ното дружес­тво, зап­лаш­вали служители от БАБХ. „Казусът е юридически и мяс­тото за неговото решаване е в съда. Нито една от страните не бива да мисли, че ще го реши тук на място“, призова минис­търът. Демер­джиев съобщи още, че аген­цията по храните и нейни сис­теми са станали обект на хакер­ска атака, източ­никът на която се проверява. Дирек­торът на БАБХ проф. Христо Дас­калов разясни, че служителите на аген­цията четири дни не са могли да се заемат с обработ­ката на товарите, тъй като хора от час­т­ната фирма са били заели всички работни площадки. Той посочи още, че се търси начин да бъде удвоен капацитетът на национал­ната лаборатория в София, която изс­ледва качес­т­вото на храните, влизащи у нас. На провер­ката на пун­кта присъс­т­ваше и заместник-министърът на земеделието доц. Крум Недел­ков.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...