Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Гости (2) ГМО, отровно месо, рак и корпоративен разгул

ГМО, отровно месо, рак и корпоративен разгул

ГМО, отровно месо, рак и корпоративен разгул

Преговорите между САЩ и ЕС относно под­пис­ването на Тран­сат­лан­тичес­кото тър­гов­ско и инвес­тиционно пар­т­ньор­с­тво (наричано за крат­кост TTIP) се водят при подоз­рителна сек­рет­ност, която граничи с абсурд. Това говори, че договорът за въп­рос­ната свободна тър­говия между САЩ и Европа съдържа много скан­дални точки, които ще предиз­викат категорич­ното недовол­с­тво на европейс­ките граж­дани. Има доста раз­лики между САЩ и Европа, особено в ограниченията на алч­ността на кор­порациите, които TTIP ще стопи.

В Америка най-важна е печал­бата на кор­порациите, а чак на второ място – здравето на хората, в Европа кор­порациите не могат да правят как­вото поис­кат. Нап­ример, по данни на британ­с­ките медии, в момента 70% от хранител­ните продукти в САЩ съдър­жат ген­номодифицирани със­тавки. Докато ЕС все още не поз­волява продаж­бата на храни с ГМО, опасявайки се, че са вредни. В САЩ изпол­з­ват хор­мони на рас­тежа при говедата, в Европа това е заб­ранено, поради доказана връзка с рака. Става дума за генетично инженерни хор­мони, произ­ведени от „Мон­санто”. От 59 био-активни хор­мони, отк­рити в млякото на американ­с­ките крави, IGF1 (инсулино-подобния рас­тежен фак­тор) се счита за нещо като „клетъчно гориво” за човеш­кия рак. Американ­с­ките фер­мери отдавна се опит­ват да вдиг­нат заб­раната за хор­моните на рас­тежа в ЕС, вед­нъж вече опитаха чрез Светов­ната тър­гов­ска организация, но не успяха, ето че TTIP им дава такава въз­мож­ност. Европейс­кият пазар ще се наводни с американ­ско говеждо, с кол­баси и месни продукти, съдър­жащи такова месо.

Само ще под­чер­тая, че натис­кът на САЩ върху Европа да свали заб­раната за говеждо с хор­мони беше огромен. Стигна се дотам, че САЩ и Канада наложиха мита и сан­к­ции върху 26 страни от ЕС, пос­тавиха ги в т.нар. черен списък (забележете, без Великоб­ритания), поради това, че ЕС заб­ранява вноса на говеждо с хор­мони. Така че номерата със сан­к­циите, които сега се прилагат на Русия, са стара изпитана мярка, дори върху гърба на ЕС.

Парадок­сално е да притис­каш граж­даните на цяла Европа да ядат говеждо с хор­мони на „Мон­санто”, които предиз­вик­ват рак и да налагаш заради това сан­к­ции. Сан­к­циите на американ­ците тогава бяха върху тъговията с продукти от ЕС, от трюфелите до сланината, след като Светов­ната тър­гов­ска организация прие, че ЕС е наложил заб­раната върху говеж­дото месо с хор­мони абсолютно неп­равомерно и в нарушение на правилата за свобод­ната тър­говия. Явно словосъчетанието „свободна тър­говия” е от поредицата фал­шиви думички като демок­рация, граж­дан­ско общес­тво и пр., които са изп­раз­нени от съдър­жание, но пък са изпъл­нени с глобални интереси за опляч­кос­ване на територии. Британ­с­ките ком­пании бяха изк­лючени от говеж­дите сан­к­ции, защото британ­с­кото правител­с­тво, както винаги, бе в опозиция на ЕС. В резул­тат европейс­ките произ­водители имаха огромни проб­леми с екс­порта, загубиха пазарен дял и тър­пяха финан­сови загуби. В крайна сметка се стигна до ком­п­ромис, наложи се ЕС да увеличи квотата за висококачес­т­вено американ­ско говеждо, като все пак запази заб­раната върху съдър­жанието на хор­мони.

Америка, каз­ват специалис­тите, е без ограничения за най-различни видове ток­сични вещес­тва. „Гар­диан” пише, че ЕС е заб­ранил упот­ребата на 1200 вещес­тва в коз­метич­ните продукти, докато в Америка тези заб­ранени вещес­тва са само 12. САЩ са изк­лючително либерални към желанията на кор­поратив­ния капитал и неговата страст за печалба. Всяко вещес­тво може да бъде изпол­з­вано, докато не се докаже, че е вредно. Докато в Европа е обрат­ното – първо трябва да се докаже, че една със­тавка не е вредна и тогава може да се изпол­зва. Изобщо Европа има много ограничения, които вероятно спъват икономичес­кото раз­витие, но пък грижата за човека е по-голяма. Има страшно много лекар­с­тва, които са заб­ранени в Европа, но са раз­решени за изпол­з­ване в Америка. Освен ГМО, хор­моните на рас­тежа, шис­товия газ и множес­тво ток­сични вещес­тва, които ще ни споходят с приемането на Тран­сат­лан­тичес­кото тър­гов­ско и инвес­тиционно пар­т­ньор­с­тво, един от най-големите удари, които ще получат европей­ците, е свър­зан с абсолют­ното раз­рушаване на демок­ратич­ния модел на управ­ление на дър­жавата, и окон­чател­ното падане на суверинитета пред вър­ховен­с­т­вото на кор­поратив­ния капитал. Според TTIP въвеж­дането на параметъра „Споразумения за уреж­дане на спорове между дър­жавата и инвес­титора” ще поз­воли на ком­паниите да съдят дър­жавата, ако политиката на правител­с­т­вото им нанася пропус­нати ползи. На прак­тика това означава, че неиз­б­раните от никого тран­с­национални кор­порации могат да дик­туват политиката на демок­ратично изб­раните правител­с­тва. Тоест цялото общес­тво ще работи за пол­зите на кор­порациите. На кор­порациите явно им омръзна да корум­пират правител­с­т­вата, това струва много пари, нерви, а и има крат­кот­раен резул­тат. За това по-удачно е да ги съдят. Изобщо всичко за кор­порациите, нищо за хората.

Калина Анд­ролова

Декон­с­т­рук­ция — БНР

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие